1
1
Vota!

Supressió de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram (aprovació provisional).

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Aprovar la supressió de la ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram.

Segon.- Acordar la supressió de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram.

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública exposant al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Publicar, així mateix, l'anunci d'exposició pública dels acords provisionals en un diari dels de major difusió de la província.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.

Quart.- Els acords definitius de modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2015, inclosos els provisionals elevats automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a les Ordenances fiscals vigents, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquè.- Mantenir la vigència de la resta d'ordenances fiscals aprovades pel Ple de la Corporació.

Sisè.- Notificar el present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
7
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!