4
3
Vota!

Aprovació del traspàs de l'atorgament de la subvenció directa a l'Associació Amics dels Animals prevista pel 2013 per baixa de l'entitat a l'Associació Vilanimal.

ANTECEDENTS
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del 24 de setembre del 2012, va acordar concedir una subvenció directa per import de 855€ a l’associació Amics dels Animals amb NIF G62731203, representada per la Sra. Dolors Márquez Puerto amb DNI núm. 36627342A, per tal de dur a terme el control de les colònies de gats establertes al municipi de Cardedeu per l’ any 2012.

Atès que en data 6 de febrer de 2013, RE1282, l’Associació Amics dels Animals va comunicar a l’Ajuntament la seva voluntat de ser donada de baixa del Registre Municipal d’Entitats donat que cessava de la seva activitat.

Atès que està previst en el pressupost del 2013 l’atorgament d’una subvenció directa i nominativa a l’associació Amics dels Animals per un import de 855€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 31300.48904, Subvenció nominativa Associació Amics dels Animals.

Atès que la única entitat sense ànim de lucre registrada al municipi de Cardedeu que faci el control de les colònies de gats a data d’avui és l’associació Vilanimal.

Atès que l’associació Vilanimal consta donada d’alta al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Cardedeu en data 12 de gener del 2012, núm. de registre municipal 142, i NIF G64798119.

Vist l'informe favorable del tècnic de Salut Pública de data 28 de febrer de 2013.

Vist l’informe d’ intervenció de data 6 de març, favorable, a la tramitació de l’expedient.

FONAMENTS JURÍDICS
Articles 22.2a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de julio, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS).

Article 21.1f) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.

Ordenança general de subvencions de Cardedeu.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 14/03/2013, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Modificar les bases d’execució del pressupost 2013 per incloure aquesta denominació de la nova associació, en concret, l’apartat 2 de la base 33 en el sentit següent:

On diu
31300 48904 Sub. Nominativa Associació amics dels animals 855,00€

Total 855,00€

Ha de dir
31300 48904 Sub. Nominativa Associació Vilanimal 855,00€

Total 855,00€

Segon.- Modificar la denominació de l’aplicació pressupostària 31300.48904 “subvenció nominativa Associació Amics dels Animals” per “Subvenció nominativa Associació Vilanimal”

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació Amics dels Animals i l’Associació Vilanimal.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!