5
1
Vota!

Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria"..

Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 12 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics trimestrals de les activitats de tallers i cursos del Casal de Joves La Fusteria.

Vist el pressupost trimestrals de despeses previstes per a la programació de cursos i tallers, el nombre de places ofertades per a cadascun d’ells, el cost estimat per alumne, la previsió d’ingressos i la proposta de preu públic que es detallen a continuació:

CURSOS I TALLERS AL CASAL DE JOVES LA FUSTERIA

TALLER DESPESES
MONITORATGE
I MATERIAL
DESPESES
INDIRECTES
(CONSUMS,
PERSONAL..)
DESPESA
TOTAL
AJUNTAMENT
NOMBRE
DE
PLACES
COST
ESTIMAT
PER
ALUMNE
PROPOSTA
DE PREU
PÚBLIC
PREVISIÓ
INGRESSOS
Fotografia 598,95 € 756,00 € 1.354,95 € 15 90,33 € 30,00 € 450,00 €

Els càlculs de costos de les activitats i la previsió d’ingressos, així com les quotes i despeses de talleristes, es calculen per un trimestre, amb una programació de tres trimestres anuals.

Atesa la voluntat i l’objectiu de la regidoria de Joventut de garantir l’accés a aquests cursos i tallers a tota la població jove del municipi i fer-ho en termes de qualitat, diversitat i igualtat.

Fonaments jurídics
Article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, així com el fet que per a determinats preus públics pot ser també susceptible d’aplicació el punt 2 d’aquest article, que permet a l’Entitat fixar preus públics per sota el preu de mercat i de cost, sempre que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per raons d’interès públic ho aconsellin.


 

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’establiment dels següents preus públics trimestrals d’inscripció als cursos i tallers del Casal de Joves La Fusteria:

  • Taller de fotografia: 30€

Despesa total Ajuntament de Cardedeu: 1.354,95€
Ingressos previstos: 450,00€
Percentatge subvenció preus total: 66,79%

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
2
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!