4
1
Vota!

Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural de Cardedeu.

Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 10 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics de les activitats escèniques de la programació estable del Centre Cultural Cardedeu pel segon semestre 2014.

Vista la proposta de programació recollida en aquest informe.

Atès que existeix partida a les aplicacions pressupostàries 33000.22611

Programació Centre Cultural i 33000.22710 Empreses serveis so i llum per fer front a les despeses derivades d’aquesta programació.

Atès que des de la regidoria de Cultura es proposa establir els següents descomptes per a determinats col·lectius amb el doble objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats a l’accés a la cultura de tots els ciutadans i incrementar el nombre d’assistents als espectacles:

 • Descomptes del 10%:
  • Grups de 10 a 20 persones
 • Descomptes del 20%
  • Famílies nombroses i monoparentals
  • Majors de 65 anys que presentin DNI
  • Menors de 29 anys que presentin DNI
  • Persones en situació d’atur (S’acreditarà aquesta circumstància documentalment)
  • Als titulars del Carnet TR3SC i el seu acompanyant
  • Grups de més de 20 persones
 • Descompte del 50% a les entrades comprades el dia de la presentació de la programació, amb la limitació de venda d’un màxim de 25 entrades per espectacle.

Els diferents descomptes no són acumulables ni compatibles amb entrades reduïdes.

Fonaments jurídics
Article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, així com el fet que per a determinats preus públics pot ser també susceptible d’aplicació el punt 2 d’aquest article, que permet a l’Entitat fixar preus públics per sota el preu de mercat i de cost, sempre que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per raons d’interès públic ho aconsellin.
 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar els següents preus públics d’entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural Cardedeu:

DATA ESPECTACLE PROPOSTA PREU
25/09/2014 La Pegatina 12,00 €
28/09/2014 1714, Escudellers, som-hi! 5,00 €
04/10/2014 Ànima malalta 8,00 €
11/10/2014 Coral Gospel TiC 10,00 €
18/10/2014 Catalunya Coral Gratuïta
19/10/2014 Els petits més grans 5,00 €
25/10/2014 Le ça. El ello 8,00 €
02/11/2014 Jo sé què sóc 6,00 €
15/11/2014 Estellés en mà 15,00 €
16/11/2014 L'endrapasomnis 5,00 €
22/11/2014 Vinyolem Vinyoli 6,00 €
23/11/2014 Polifònica de Granollers 8,00 €
29/11/2014 Els guapos són els raros 10,00 €
14/12/2014 Concert de Nadal Escola de Música Gratuïta
20/12/2014 Nit folk 6,00 €
21/12/2014 Concert acústic 5,00 €
27/12/2014 Jove orquestra de cambra de Lviv 6,00 €
 • Descomptes del 10%:
  • Grups de 10 a 20 persones
 • Descomptes del 20%
  • Famílies nombroses i monoparentals
  • Majors de 65 anys que presentin DNI
  • Menors de 29 anys que presentin DNI
  • Persones en situació d’atur (S’acreditarà aquesta circumstància documentalment)
  • Als titulars del Carnet TR3SC i el seu acompanyant
  • Grups de més de 20 persones
 • Descompte del 50% a les entrades comprades el dia de la presentació de la programació, amb la limitació de venda d’un màxim de 30 entrades per espectacle.

Els diferents descomptes no són acumulables ni compatibles amb entrades reduïdes.

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!