4
2
Vota!

Proposta d'acords d'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, número 03/2014. (PRP2014/1090).

Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2014, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, a l’empara del que estableixen els articles 173.5 i 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, RDL 2/2004) i els articles 26 i 60.2 del Reial decret 500/1990 (en endavant, RD 500/1990), de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària.

Atès que l’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004 estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost solament podran contreure’s obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i demés prestacions o despeses en general que es realitzin a l’any natural del propi exercici pressupostari.

Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer i liquidar segons s’acredita en l’informe emès pels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 15 de setembre, per import total 91.407,47 euros, corresponents a la seguretat social empresa de desembre de 2012 que no s’han pogut aplicar al pressupost, bé per
manca de crèdit pressupostari.

Atès que, en aplicació de l’article 26.2.c) del RD 500/1990, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix l’article 60.2 del propi RD 500/1990.

Atès que, d’acord amb l’esmentat article, correspon al Ple de la Corporació municipal el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Vist l’informe favorable de la Intervenció i de la Secretaria municipal de data 15 de setembre de 2014.
 

Proposo al Ple de la Corporació municipal l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 03/2014 de l’Ajuntament de Cardedeu per un import total de 91.407,47 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l’annex adjunt.

SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l’any 2014, d’acord amb el quadre expressat a l’apartat anterior.

TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!