3
4
Vota!

Aprovació del canvi parcial de l'ordenança fiscal núm. 17 en el seu article 4 modificant la taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics.

ANTECEDENTS
Atès que actualment els animals domèstics trobats a la via pública són recollits per la Policia Local, albergats momentàniament en unes gàbies ubicades al Polígon Sud del municipi i, en cas de no localitzar el propietari en el transcurs de 48 hores, l’animal és custodiat de forma definitiva per una empresa externa.

Atès que constitueix fet imposable la prestació del servei de recollida dels animals abandonats a la via pública o en terrenys privats, així com el manteniment d’aquests animals en condicions adequades fins l’acabament del termini legal per a la recollida (20 dies) per part dels propietaris.

Atès que que en data 20 de desembre de 2012 es va aprovar al Ple municipal l’ Ordenança Fiscal per a l’ any 2013, concretament la núm. 17 on s’ estableix la taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics i on es detalla a continuació:

  • Taxa pel servei de recollida d’animals domèstics: 61,63€
  • Taxa pel servei de custòdia d’animals domèstics: 4,29€/dia

Atès que l’ import de la taxa pel servei de recollida d’animals domèstics és la mateixa tant si l’ animal perdut està identificat amb un microxip o no, fet obligatori segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Atès que en el resum anual de l’ any 2012 de la Policia Local on es recull tota la informació relacionada amb la recollida dels animals domèstics a la via pública, es pot veure que del total dels animals recuperats a la Policia Local (22) i que per tant es va abonar la taxa de recollida corresponent, només la meitat (11) portaven la identificació obligatòria mitjançant
un microxip.

Atès que la recuperació per part del propietari d’ un gos o gat trobat o perdut a la via pública i no identificat comporta una sèrie d’ actuacions per part de l’ Ajuntament i l’ empresa externa que presta el servei de recollida i acollida dels animals al municipi molt més costoses i llargues, que no pas en els casos on l’ animal està identificat i la seva recuperació és immediata.

Vist l'informe favorable del tècnic de Salut pública de data 1 de març de 2013, amb el vist i plau del Cap Serveis Econòmics, de data 4 de març de 2013.

Vist l’informe d’intervenció de data 7 de març de 2013, favorable, a la tramitació de l’expedient.

FONAMENTS JURÍDICS
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals en el seu article 16 on s’ estableix que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 14/03/2013, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Tercer. - Aprovar el canvi parcial de l’ Ordenança fiscal núm.17 en el seu article 4 modificant la taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics quedant de la següent manera:

  • Taxa pel servei de recollida d’animals domèstics - animals no identificats: 73€.
  • Taxa pel servei de recollida d’animals domèstics - animals identificats: 50€.
  • Taxa pel servei de custòdia d’animals domèstics per dia (24 hores): 4,29€/dia.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text modificat de l’Ordenança fiscal, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicar, així mateix, l’anunci d’exposició pública de l’acord provisional en un diari dels de major difusió de la província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer.- L’acord definitiu de modificació de l’Ordenança, inclòs el provisional elevat automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a l’Ordenança fiscal vigent, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que l’ordenança vigent.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!