3
2
Vota!

Nomenament dels Regidors del Grup municipal del Partit Popular, com a portaveu, nomenament a les comissions informatives, a la comissió especial de comptes i en diferents òrgans municipals.

Atès que es necessari modificar la designació on figurava la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena en representació del grup municipal del Partit Popular.

Vist el que disposen els articles 21 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 60 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprova per RD 2568/1986 de 28 de novembre, i l’article 7 i concordants del Reglament Orgànic Municipal, quan a les atribucions d’alcaldia,

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:

Primer.- Nomenar com a PORTAVEU del grup Polític municipal del PARTIT POPULAR al regidor Sr. Jaime Gelada Jiménez i com a portaveu suplent al Sr. Román Dalmau Soler.

Segon.- Nomenar al Sr. Román Dalmau Soler com a membre de la COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.

Tercer. Nomenar com a membres de les comissions informatives de treball d’Àrees a:

 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL DE L’ÀREA DE SERVEIS INTERNS I DESENVOLUPAMENT: Sr. Jaime Gelada Jiménez (Sr. Román Dalmau Soler, com a suplent).
 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS: Sr. Román Dalmau Soler (Sr. Jaime Gelada Jiménez, com a suplent).
 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS: Sr. Jaime Gelada Jiménez (Sr. Román Dalmau Soler, com a suplent).

Quart.- Nomenar com a membres de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES al Sr. Jaime Gelada Jiménez i al Sr. Román Dalmau Soler, com a suplent.

Cinquè.- Nomenar com a membres en els següents òrgans col.legiats:-

 • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Sr. Román Dalmau Soler
 • CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA: Sr. Jaime Gelada
 • CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS: Sr. Jaime Gelada Jiménez
 • CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT: Sr. Román Dalmau
 • CONSELL DE LA VILA: Sr. Jaime Gelada Jiménez
 • COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU: Sr. Román Dalmau Soler.
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA: Sr.Román Dalmau Soler.
 • COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA: Sr. Román Dalmau Soler.
 • CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU: Sr. Jaime Gelada Jiménez.

Sisè.- Deixar sense efecte els acords anteriorment adoptats en relació a aquests nomenaments que contradiguin l’actual.

Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!