0
3
Vota!

roposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball - Auxiliar administratiu/va museu-.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, amb la modificació que es conté en la fitxa descriptiva que forma part de la present proposta i la que s'indica continuació amb l'estructura retributiva següent:

Personal laboral:

Àrea Serveis Personals
1) Denominació del lloc de treball: Auxiliar administratiu/iva de Museu
Requisits per ocupar el lloc de treball:

  • Graduat escolar, FPI, equiv. o sup.
  • Nivell complement destinació:18
  • Complement específic: 5790,18 € bruts anuals
  • Grup: C-2 (antic D)
  • Sistema d'accés: concurs oposició lliure
  • Característiques: jornada complerta
  • Places: 1

Tots ells d'acord amb els informes que consten en el expedient administratiu.

Segon.- Exposar al públic l'acord d'aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.

Tercer.- Considerar que, en cas de no presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.

Quart.- Trametre una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de la Funció Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas i la Direcció General d' Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta dies des de l'aprovació del present acord

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!