2
3
Vota!

Aprovació dels preus públics per productes diversos del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella i excepcions i bonificacions d'algunes activitats.

Antecedents
Vist l’informe emès per la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella de Cardedeu, de data 12 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’aprovació del preus públic i l’aplicació d’excepcions i bonificacions d’algunes activitats del museu.

Vist l’informe favorable del Cap de Serveis Econòmics, de data 4 de març de 2013.

Vist l’informe favorable de la Interventora municipal, de data 8 de març de 2013.

Atès que cal fixar, per part de l’Ajuntament, un cost superior al de la despesa requerida per l’adquisició o elaboració del producte.

Fonaments jurídics
Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització  d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Vist l’article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, així com el fet que per a determinats preus públics pot ser també susceptible d’aplicació el punt 2 d’aquest article, que permet a l’Entitat fixar preus públics per sota el preu de mercat i de cost, sempre que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès el que disposa l’article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per raons d’interès públic ho aconsellin.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 14/03/2013, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el següents preus de venda:

  • Xapes de la col·lecció del museu a 1€/unitat
  • Punts de llibre de la col·lecció del museu a 0,5€/unitat

Segon.- Aprovar l’Ordenança reguladora del preu públic que inclou les noves excepcions i bonificacions respecte dels preus per activitats ja existents del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu i de la Capella de Sant Corneli que s’adjunten amb Annex.

Tercer.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!