0
1
Vota!

Aprovació de la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines al municipi de Cardedeu.

El contracte amb l'empresa de servei de neteja viària va finalitzar i ara queda pendent aprovar-ne la liquidació, per tal que l'Ajuntament pugui cobrar uns imports que quedaven pendents

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en data 11 d'abril de 2014 per l'empresa URBASER, S.A., donat que no es pot aplicar la figura de la compensació de la quantitat deguda de 69.070,89.- euros (75.977,98.- euros IVA inclòs), perquè l'empresa URBASER, S.A. no ostenta cap posició creditora davant d'aquest Ajuntament.

Segon.- Aprovar la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines, adjudicat a l'empresa URBASER, S.A. (abans ECOSENDA, Gestió Ambiental), pel Ple Municipal de data 25 de gener de 2001, resultant una quantitat a favor d'aquest Ajuntament de 69.070,89.- euros IVA exclòs (75.977,98.- euros IVA inclòs).

Tercer.- Concedir un termini voluntari de pagament de la quantitat total de 75.977,98.- € (IVA inclòs) de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la notificació del present acord, amb l'advertiment de què si no es procedeix a l'abonament de l'esmentat import en el termini indicat, es procedirà a la execució de la garantia definitiva per la quantitat de 75.977,98.- euros (IVA inclòs).

Quart.- Un cop transcorregut l'anterior termini i realitzat el corresponent pagament, procedir a la devolució de l'import de la garantia definitiva ingressada per l'empresa URBASER, S.A. en data 28 de febrer de 2002 que ascendeix a la quantitat de 113.539,43.- euros, en un termini no superior a 10 dies hàbils a comptar de la recepció del comprovant de pagament de l'import de 75.977,98.- euros.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
1
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!