4
2
Vota!

Suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll..

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importanta de la Catalunya de I'època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d'altres monestirs i catedrals de l'àmbit cultural de l'Europa del moment. Ja al segle XI, sota l'abadiat d'Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacal, construida de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar eIs  dos  centenars  de titols. Malgrat els  espolis,  les  destruccions  i  les restauracions patides al Ilarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots eIs altres, continua assegurant-li un Iloc en la història de l'art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.

Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el Seu ressò en les portalades ramàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglèsies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de le Ciutat de Tolosa o les de l'àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien Iloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.

Des de la segona meitat deI segle XIX I fins i tot abans, la qualitat estètica, Ia complexitat iconogràfica i l'tmpacte estructuraI de la Portalada de Ripoll ven fer que es convertis en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l'art la reconeguessin com una obra cabdal de l'escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l'alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que s'emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.

L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat dlferents els actes que han posat de relleu el valor universal t excepcional de la portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, Pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de reIleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posst en el seu context històrico-artistlc, com a simbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d'una capitalitat cultural que val projectar-se al món.

Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal excepcional establerts principaIment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni MUndial i Patrimoni Cultural Immaterlal de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en Sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de Ia UNESCO.
 

Per tot això, es proposa aI Ple l'adopció dels següents ACORDS;

Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Segon.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!