3
2
Vota!

Iniciar l'expedient per a la sol.licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació per a la Integració Social del Deficient-Viver del Bell-lloc.

Atès que la Creu de Sant Jordl de la Generalltat de Catalunya va ser Creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, "'amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívlc i cultural".

Atès que es voluntat d'aquest ajuntament reconèixer I'enorme tasca realitzada a Cardedeu per AISD Vlver de Bell-lloc.

Vist l'informe tècnic de la cap de l'Àrea de Servei Personals en data 6 demalg de 2014.
 

Per tot això  el  Ple  Municipal,  previ  dictamen  de  la  Comissió informatlva, proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Iniciar l'expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi de l'any 2015 a "l'Associació per a la Integració Social del Deficient Viver de Bell-lloc.

Segon.- Comunicar aquest acord a AISD Viver de Bell-lloc.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!