2
1
Vota!

Aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

ANTECEDENTS

Atès que en data 5 de de5embre de 2012 el Ple Municipal de l'AJuntament de Cardedeu aprova l'adudicació de la gestió del servei public municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu a l'empresa CONCESlONARIA BARCELONESA, S.L., per un termini de 6 anys (prorrogables fins a 2 anys més) i un import anual de 546.094,32 euros IVA exclòs.

Atès que en data 11 de gener de 2013 es va procedir a la formalització del contracte de l'anterior adjudicació.

Atès l'informe de la tècnlca de serveis municipals d'aquesta Corporació, amb el vist i pIau del cap de serveis de territori, emés en data 8 d'abrll de 2014, que conclau el següent:

"Proposo que aquest informe sigui Ia base per a Ia proposta d'increment d'aquest personaI aI servei púbIic municipal de neteja viària i deI servei de recollida de trastos velIs i andròmines en eI terme municipaI de Cardedeu per taI que quedi constància d'aquestes modificacions, i en seu cas s'aprovi per I'órgan corresponent per taI de donar soIucions a Ies propostes que aquesta tècnica proposa i es comuniqui a I'adjudicatari un cop aprovat per taI que aquest tingui el termini legal previst per fer aI·Iegacions que consideri, si s'escau."

Atès l'informe de la tècnica d'administració general, de data 10 d'abril de 2014, segons el qual:

"Conclusió: Per tot això, s'informa favorabIement a la modificació proposada deI Contracte de Ia concessió administrativa de Ia gestió deI servei pubIic municipaI de neteja viària i deI servei de recoIIida de trastos veIIs i andròmines en eI terme municipal de Cardedeu, referent a I'augment d'un 50% de Ia jornada Iaboral d'uns deIs operaris, aixi com Ia contractació d'un aItre operari en una jornada del 50%, tot això per un import que pressupostat per Ia mateixa empresa adjudicatària de 32.743,48 euros anuaIs, menys d'un 10% deI preu d'adjudicació."

Atès l'informe del Secretart de la Corporació, de data 7 de maig de 2014, segons el qual l'òrgan competent per procedir a I'aprovació de la modificació del contracte de concessió adminlstrativa de la gestió del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu és el PIe Municipal.

 

FONAMENTS JURÍDICS

Article 107 i concordants del text refós de la llel de contractes del sector públic.

Els propis plecs de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècnlques que regeixen la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i deI servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Disposició addicional segona deI text refós de la llei de contractes del sector públic.

Proposo al Ple Municipal, l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Segon.- Procedir a la signatura de la corresponent addenda al contracte, a tenor del que disposa l'article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Procedir a l'ampliació de la garantia definitiva del contracte en l'import del 5% de la quantitat modificada.

Quart.- Notificar als interessats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!