2
1
Vota!

Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, S.A., contra la comunicació de l’Ajuntament de Cardedeu de 26 de febrer de 2014, referent al cànon variable del contracte de concessió del servei municipal d'aigua.

ANTECEDENTS:

Atès que en data 18 de febrer de 2014, Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. envia comunicació a aquest Ajuntament (RE 1884) per tal de informar sobre les dades utilitzades alhora de calcular el cànon municipal corresponent a l’any 2013, el càlcul de les quals ofereix una quantitat de 5.772,92.- euros.

Atès que en data 27 de febrer de 2014, aquest Ajuntament notifica comunicació (RS 804) a l’empresa Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. en la que informa que l’import del cànon concessional variable de l’any 2013 ascendeix a l’import de 55.698,60.- euros.

Atès que en data 7 de març de 2014 (RE 2630), l’empresa Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. presenta al·legacions que conclou es poden considerar, si s’escau, recurs potestatiu de reposició contra la comunicació de data 26 de febrer de 2014 rebuda de conformitat amb l’article 107 LRJPAC.

Atès que en data 8 d’abril de 2014 (RE 3834), l’empresa Consultora Efial emet el següent informe:

INFORME AL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER AIGÜES POTABLES I MILLORES DE CARDEDEU, S.A. CONTRA LA COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU 26 DE FEBRER DE 2014 REFERENT AL CÀNON VARIABLE DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA

La comunicació de l’Ajuntament de data 26 de febrer de 2014, subscrita pel Regidor d’Hisenda, Sr. Pere Freixas i Puigdomènech, registrada de sortida el 27 de febrer amb el número 804 de sortida i notificada personalment el dia 28 al Sr. C.O.I., en representació d’Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., s’efectua en resposta a la prèvia comunicació de l’esmentada societat de data 10 de febrer de 2014, presentada a l’Ajuntament el dia 18 de febrer, registrada amb el número 1.884, en què es faciliten les dades per calcular el cànon municipal de l’any 2013.

En la comunicació del concessionari esmentada s’hi inclou no només les dades necessàries perquè l’Ajuntament procedeixi a la liquidació del cànon (m3 adquirits a ATLL) sinó que també efectua el càlcul de l’import del cànon anual per al 2013, mitjançant l’aplicació del valor de 0,006€/m3 d’aigua al total volum subministrat per ATLL.

La resposta d’aquest Ajuntament fa avinent que l’import a aplicar sobre el cànon anual de la concessió ha d’estar actualitzat segons la variació acumulada de l’Índex de Preus al Consum (IPC), tal com posa de manifest l’informe relatiu a la revisió i anàlisi de la concessió del servei d’aigua potable de Cardedeu encarregat a l’empresa Efial Consultoria, S.L., informe del qual el concessionari és plenament coneixedor.

En conseqüència, el valor aplicable al m3 d’aigua convenientment actualitzat d’acord amb la variació acumulada de l’IPC és de 0,0579 €/m3, ascendint l’import del cànon concessional variable per a l’any 2013 a 55.698,60 euros, al qual cal sumar l’import del cànon fix.

El recurs de reposició presentat per l’empresa concessionària s’oposa a la liquidació del cànon variable per a l’exercici 2013 en base als motius que s’analitzen a continuació.

a) El primer motiu que addueix el concessionari es basa en la consideració que l’actualització del cànon no està previst al plec de clàusules del contracte ni en l’oferta presentada en la licitació.

En aquest sentit, cal aclarir al recurrent que el contracte preveu diversos valors, preus o prestacions econòmiques, a favor i a càrrec de les respectives parts contractuals, segons el cas, amb la concreció inicial de l’import corresponent a aquell moment o a aquella anualitat. Aquests valors són, a tall d’exemple, l’import de la garantia definitiva del contracte, les tarifes a percebre de l’usuari, el cànon de la concessió, al seu torn integrat per dos elements prestacions econòmiques diferents, els drets de connexió a la xarxa a repercutir a l’usuari, etc..

És a dir, el plec de clàusules no preveu un règim detallat del mètode d’actualització per a cada un dels diversos valors, preus o prestacions econòmiques, sinó que preveu una clàusula d’actualització o revisió aplicable al conjunt de tots els valors previstos al contracte, sigui quina sigui la seva naturalesa i a favor de qui es prevegi en el contracte. Aquesta clàusula, aplicable simultàniament a tots aquests valors, és la continguda a la clàusula “OCTAVA. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO” del plec de clàusules econòmiques i jurídiques del concurs, segons la qual l’Ajuntament té l’obligació (i dret) de procurar en tot moment de mantenir l’equilibri econòmic del servei.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

  1. Procurará en todo momento mantener el equilibrio económico del servicio, mediante la tarifa adecuada, revisando y solicitando la aprobación por la superioridad de las tarifas actualizadas.

  2. (...)”

I aquest equilibri és predicable tant des del punt de vista del concessionari com de l’Administració, essent alhora un deure i una prerrogativa de l’Ajuntament com un dret i una obligació del concessionari. És a dir, aquest principi juga tant a favor com en contra de l’administració com del concessionari, ja que l’objectiu de la clàusula, que recull un dels principis més tradicionals de les concessions administratives, és el de mantenir l’equilibri present en el contracte en el moment de la seva formalització davant les circumstàncies que es produeixin i independentment que beneficiïn o perjudiquin una o altra part contractual, ja que totes dues parts contractuals queden sotmeses a l’equilibri existent en el moment de l’adjudicació, i aquestes condicions han de ser adequades a les circumstàncies que produeixin la ruptura d’aquest equilibri.

En aquest punt hem de posar de manifest que el cànon concessional té com a fonament econòmic l’establiment de la participació de l’ens concedent en els beneficis de la gestió econòmica de la concessió, tal i com ho exposa l’article 115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, quan disposa que els Plecs de Condicions contindran “el canon o participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación”; un concepte que s’ha mantingut inalterat en l’àmbit de les concessions administratives fins a l’ordenament jurídic vigent actualment; a tall d’exemple, fins el vigent Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

És a dir que el cànon forma part indissoluble de l’equació econòmica que s’estableix en el moment d’atorgar-se el contracte de gestió de serveis públics, ja que representa un element que contraresta la retribució del concessionari en tant que participació, de l’altre part de la relació concessional.

És evident, per tant, que si la retribució tarifària del concessionari s’actualitza adequadament a partir de l’oferta inicial i d’acord amb l’evolució dels costos, és absolutament imprescindible, per mantenir l’equilibri econòmic establert en el moment de la contractació, que el cànon ofertat juntament amb la tarifa retributiva per la prestació del servei tingui idèntica actualització. Una altra forma d’actuar, com la que fins la data s’ha dut a terme, significa pura i simplement un desequilibri intolerable i un enriquiment injust del concessionari en tant que alteració de l’equació economicofinancera establerta contractualment.

Una mostra del caràcter flexible del cànon per a garantir el manteniment de l’equilibri econòmic previst en el plec de clàusules ho és l’esmentada clàusula VUITENA en la mesura que preveu la possibilitat que el cànon variï o sigui participat directament pel concessionari en cas de demora en l’aprovació d’una modificació de les tarifes, com a mesura de reequilibri entre les parts: “OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. (...) 2. En caso de que el Ayuntamiento estimase justa una modificación de tarifas y que se retrasase su aprobación, podrá dar participación al concesionario del canon establecido para lograr el necesario equilibrio económico. (...)”

El transcurs dels anys des de l’adjudicació del contracte sense actualitzar o revisar el cànon de la concessió, a diferència de la resta de valors o prestacions econòmiques que sí que han estat adequades a la variació experimentada per l’índex de preus al consum ha produït una manca de manteniment de l’equilibri de les prestacions contractuals i un enriquiment injust del concessionari, ja que el concessionari ha vist actualitzades contínuament les tarifes a percebre dels usuaris, els drets de connexió a la xarxa així com la resta d’imports previstos a favor seu.

D’altra banda, el sistema d’actualitzar els valors de conformitat amb l’IPC utilitzat constitueix el mètode més just i adient per a mantenir l’equilibri del conjunt de prestacions econòmiques del contracte.

No és admissible ni jurídicament justificable que, durant el llarguíssim període del contracte, de cinquanta anys no s’hagi d’adequar el cànon de la concessió a la mateixa variació de preus que s’aplica a la resta de conceptes del contracte, i menys en l’àmbit de les concessions administratives, on el principi d’equilibri econòmic del contracte constitueix, al marge de les concretes previsions del plec de clàusules, un dels més importants principis rectors que han regit tradicionalment aquesta institució, avui encara molt vigent. No podem obviar que la concessió segons reiteradament ha mantingut la Jurisprudència, està presidida pel principi del manteniment de la continuïtat de la prestació del servei públic i per aquest motiu quan desapareix l'equivalència entre el que percep el concessionari i el que se li exigeix caldrà restablir l'equilibri econòmic de la concessió (STS 20/12/1986). Igualment, la STS de 19 de setembre de 2000 insisteix que en el contracte concessional ha de procurar-se la igualtat entre els avantatges que es concedeixen al concessionari i les obligacions que se li imposen

b) El segon dels motius d’oposició el constitueix la consideració de la societat recurrent que l’ajuntament pretén imposar una modificació contractual al marge del requisits materials i procedimentals previstos, i en manifesta desviació de poder.

És clara i evident l’única finalitat que persegueix l’acte dictat en el marc de la relació concessional i el títol en virtut del qual exerceix la facultat l’ens concedent, que no és altra que la seva potestat de fiscalització i de control de l’execució del contracte, que inclouen la facultat de direcció i correcció dels actes d’execució del concessionari en garantia del compliment dels seus deures, i per tant, la determinació de l’import actualitzat del cànon concessional, que el concessionari pretén deixar anclat en l’import idèntic que fa decennis, quan la seva retribució ha estat revaloritzada any rere any. És del tot improcedent al·ludir a la desviació de poder quan aquesta institució és l’ús indegut d’una norma per a l’obtenció d’una finalitat no volguda per la llei, definida a l’article 83.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa com “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico” i determinat el seu efecte a l’article 63.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En cap cas es pot subsumir en cap dels supòsits de fet de les normes al·ludides l’acte recorregut en la mesura que el mitjà o prerrogativa i la finalitat perseguida estan en absoluta consonància o correspondència.

En qualsevol cas, cal aclarir al recurrent que l’actualització del cànon no respon a una modificació contractual, sinó a l’aplicació de les clàusules del plec més amunt esmentades referents al manteniment de l’equilibri del contracte i a l’exercici de la prerrogativa de fiscalització i control en l’execució del contracte. L’entorn contractual no es cenyeix únicament al contingut previst explícitament en els Plecs, el contracte o l’oferta, ja que hi ha un marc regulador que determina i complementa el pactes entre les parts dins de l’entorn de la contractació pública. Justament, és en aplicació de les normes legals i reglamentàries d’aplicació, que l’Ajuntament ha dictat l’acte recorregut.

Per l’exposat, es proposa que es DESESTIMI en la seva integritat el recurs de reposició objecte del present informe i que es procedeixi a la liquidació del cànon corresponent a l’exercici 2013 d’acord amb la notificació realitzada per l’Ajuntament.”

Atès que en data 8 d’abril de 2014, el cap de serveis econòmics d’aquesta Corporació, emeten el següent informe:

ASSUMPTE: RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER AIGÜES POTABLES I MILLORES DE CARDEDEU, S.A. CONTRA LA COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU 26 DE FEBRER DE 2014 REFERENT AL CÀNON VARIABLE DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA.

Antecedents

En data d’entrada a l’Ajuntament 18/02/2014 i núm. de registre 1.884, el Sr. C.O.I., en representació d’Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. presenta proposta de liquidació referida al cànon municipal de la concessió del servei d’aigua potable de l’any 2013.

L’esmentada proposta és d’un import total de 5.772,92 €, calculada en funció dels m3 de compra d’aigua utilitzant el preu de 0,006 € per m3.

En data 28/2/2014, l’Ajuntament notifica al Sr. C.O.I., amb registre de sortida del 27/2/2014 i número de registre 804, la no admissió de la proposta del concessionari per estar en desacord, respecte al càlcul del cànon variable, del preu aplicat a la seva liquidació.

En data 7/3/2014 i amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 2630, el Sr. C.O.I., en representació d’Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. presenta recurs de reposició contra aquesta última notificació.

Fonaments de dret

En la proposta inicial del concessionari s’hi inclou, no només les dades necessàries perquè l’Ajuntament procedeixi a la liquidació del cànon (m3 adquirits a ATLL), sinó que també s’efectua el càlcul de l’import del cànon anual per al 2013, mitjançant l’aplicació del valor de 0,006€/m3 d’aigua al total volum subministrat per ATLL.

La resposta d’aquest Ajuntament fa avinent que l’import a aplicar sobre el cànon anual de la concessió ha d’estar actualitzat segons la variació acumulada de l’Índex de Preus al Consum (IPC), tal com posa de manifest l’informe relatiu a la revisió i anàlisi de la concessió del servei d’aigua potable de Cardedeu encarregat a l’empresa Efial Consultoria, S.L., informe del qual el concessionari és plenament coneixedor.

En conseqüència, el valor aplicable al m3 d’aigua convenientment actualitzat d’acord amb la variació acumulada de l’IPC és de 0,0579 €/m3, ascendint l’import del cànon concessional variable per a l’any 2013 a 55.698,60 €, al qual cal sumar l’import del cànon fix.

El recurs de reposició presentat per l’empresa concessionària s’oposa a la liquidació del cànon variable per a l’exercici 2013 en base als motius que s’analitzen a continuació.

a) El primer motiu que addueix el concessionari es basa en la consideració que l’actualització del cànon no està previst al plec de clàusules del contracte ni en l’oferta presentada en la licitació.

En aquest sentit, cal aclarir al recurrent que el contracte preveu diversos valors, preus o prestacions econòmiques, a favor i a càrrec de les respectives parts contractuals, segons el cas, amb la concreció inicial de l’import corresponent a aquell moment o a aquella anualitat. Aquests valors són, a tall d’exemple, l’import de la garantia definitiva del contracte, les tarifes a percebre de l’usuari, el cànon de la concessió, al seu torn integrat per dos elements prestacions econòmiques diferents, els drets de connexió a la xarxa a repercutir a l’usuari, etc..

És a dir, el plec de clàusules no preveu un règim detallat del mètode d’actualització per a cada un dels diversos valors, preus o prestacions econòmiques, sinó que preveu una clàusula d’actualització o revisió aplicable al conjunt de tots els valors previstos al contracte, sigui quina sigui la seva naturalesa i a favor de qui es prevegi en el contracte. Aquesta clàusula, aplicable simultàniament a tots aquests valors, és la continguda a la clàusula “OCTAVA. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO” del plec de clàusules econòmiques i jurídiques del concurs, segons la qual l’Ajuntament té l’obligació (i dret) de procurar en tot moment de mantenir l’equilibri econòmic del servei.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

1. Procurará en todo momento mantener el equilibrio económico del servicio, mediante la tarifa adecuada, revisando y solicitando la aprobación por la superioridad de las tarifas actualizadas.

2. (...)”

I aquest equilibri és predicable tant des del punt de vista del concessionari com de l’Administració, essent alhora un deure i una prerrogativa de l’Ajuntament com un dret i una obligació del concessionari. És a dir, aquest principi juga tant a favor com en contra de l’administració com del concessionari, ja que l’objectiu de la clàusula, que recull un dels principis més tradicionals de les concessions administratives, és el de mantenir l’equilibri present en el contracte en el moment de la seva formalització davant les circumstàncies que es produeixin i independentment que beneficiïn o perjudiquin una o altra part contractual, ja que totes dues parts contractuals queden sotmeses a l’equilibri existent en el moment de l’adjudicació, i aquestes condicions han de ser adequades a les circumstàncies que produeixin la ruptura d’aquest equilibri.

En aquest punt hem de posar de manifest que el cànon concessional té com a fonament econòmic l’establiment de la participació de l’ens concedent en els beneficis de la gestió econòmica de la concessió, tal i com ho exposa l’article 115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, quan disposa que els Plecs de Condicions contindran “el canon o participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación”; un concepte que s’ha mantingut inalterat en l’àmbit de les concessions administratives fins a l’ordenament jurídic vigent actualment; a tall d’exemple, fins el vigent Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

És a dir que el cànon forma part indissoluble de l’equació econòmica que s’estableix en el moment d’atorgar-se el contracte de gestió de serveis públics, ja que representa un element que contraresta la retribució del concessionari en tant que participació, de l’altre part de la relació concessional.

És evident, per tant, que si la retribució tarifària del concessionari s’actualitza adequadament a partir de l’oferta inicial i d’acord amb l’evolució dels costos, és absolutament imprescindible, per mantenir l’equilibri econòmic establert en el moment de la contractació, que el cànon ofertat juntament amb la tarifa retributiva per la prestació del servei tingui idèntica actualització. Una altra forma d’actuar, com la que fins la data s’ha dut a terme, significa pura i simplement un desequilibri intolerable i un enriquiment injust del concessionari en tant que alteració de l’equació economicofinancera establerta contractualment.

Una mostra del caràcter flexible del cànon per a garantir el manteniment de l’equilibri econòmic previst en el plec de clàusules ho és l’esmentada clàusula VUITENA en la mesura que preveu la possibilitat que el cànon variï o sigui participat directament pel concessionari en cas de demora en l’aprovació d’una modificació de les tarifes, com a mesura de reequilibri entre les parts: “OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. (...) 2. En caso de que el Ayuntamiento estimase justa una modificación de tarifas y que se retrasase su aprobación, podrá dar participación al concesionario del canon establecido para lograr el necesario equilibrio económico. (...)”

El transcurs dels anys des de l’adjudicació del contracte sense actualitzar o revisar el cànon de la concessió, a diferència de la resta de valors o prestacions econòmiques que sí que han estat adequades a la variació experimentada per l’índex de preus al consum ha produït una manca de manteniment de l’equilibri de les prestacions contractuals i un enriquiment injust del concessionari, ja que el concessionari ha vist actualitzades contínuament les tarifes a percebre dels usuaris, els drets de connexió a la xarxa així com la resta d’imports previstos a favor seu.

D’altra banda, el sistema d’actualitzar els valors de conformitat amb l’IPC utilitzat constitueix el mètode més just i adient per a mantenir l’equilibri del conjunt de prestacions econòmiques del contracte.

No és admissible ni jurídicament justificable que, durant el llarguíssim període del contracte, de cinquanta anys no s’hagi d’adequar el cànon de la concessió a la mateixa variació de preus que s’aplica a la resta de conceptes del contracte, i menys en l’àmbit de les concessions administratives, on el principi d’equilibri econòmic del contracte constitueix, al marge de les concretes previsions del plec de clàusules, un dels més importants principis rectors que han regit tradicionalment aquesta institució, avui encara molt vigent. No podem obviar que la concessió segons reiteradament ha mantingut la Jurisprudència, està presidida pel principi del manteniment de la continuïtat de la prestació del servei públic i per aquest motiu quan desapareix l'equivalència entre el que percep el concessionari i el que se li exigeix caldrà restablir l'equilibri econòmic de la concessió (STS 20/12/1986). Igualment, la STS de 19 de setembre de 2000 insisteix que en el contracte concessional ha de procurar-se la igualtat entre els avantatges que es concedeixen al concessionari i les obligacions que se li imposen

b) El segon dels motius d’oposició el constitueix la consideració de la societat recurrent que l’ajuntament pretén imposar una modificació contractual al marge del requisits materials i procedimentals previstos, i en manifesta desviació de poder.

És clara i evident l’única finalitat que persegueix l’acte dictat en el marc de la relació concessional i el títol en virtut del qual exerceix la facultat l’ens concedent, que no és altra que la seva potestat de fiscalització i de control de l’execució del contracte, que inclouen la facultat de direcció i correcció dels actes d’execució del concessionari en garantia del compliment dels seus deures, i per tant, la determinació de l’import actualitzat del cànon concessional, que el concessionari pretén deixar anclat en l’import idèntic que fa decennis, quan la seva retribució ha estat revaloritzada any rere any. És del tot improcedent al·ludir a la desviació de poder quan aquesta institució és l’ús indegut d’una norma per a l’obtenció d’una finalitat no volguda per la llei, definida a l’article 83.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa com “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico” i determinat el seu efecte a l’article 63.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En cap cas es pot subsumir en cap dels supòsits de fet de les normes al·ludides l’acte recorregut en la mesura que el mitjà o prerrogativa i la finalitat perseguida estan en absoluta consonància o correspondència.

En qualsevol cas, cal aclarir al recurrent que l’actualització del cànon no respon a una modificació contractual, sinó a l’aplicació de les clàusules del plec més amunt esmentades referents al manteniment de l’equilibri del contracte i a l’exercici de la prerrogativa de fiscalització i control en l’execució del contracte. L’entorn contractual no es cenyeix únicament al contingut previst explícitament en els Plecs, el contracte o l’oferta, ja que hi ha un marc regulador que determina i complementa el pactes entre les parts dins de l’entorn de la contractació pública. Justament, és en aplicació de les normes legals i reglamentàries d’aplicació, que l’Ajuntament ha dictat l’acte recorregut.

Conclusions

En virtut de l’exposat anteriorment, i d’acord amb el contingut de l’informe presentat per l’empresa EFIAL Consultoria SL en data 08/04/2014, es proposa la desestimació en la seva integritat del recurs de reposició objecte del present informe i que es procedeixi a la liquidació del cànon variable corresponent a l’exercici 2013 d’acord amb la notificació realitzada per l’Ajuntament així com a la part fixa corresponent al mateix exercici.”

Atès que en data 10 d’abril de 2014, la Tècnica d’Administració General d’aquesta Corporació emet el següent informe:

Assumpte:

Recurs interposat per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. contra la comunicació de l’Ajuntament de Cardedeu de 26 de febrer de 2014 referent al cànon variable del contracte de concessió de servei municipal d’aigua.

Relació de fets:

En data 18 de febrer de 2014, Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. envia comunicació a aquest Ajuntament (RE 1884) per tal de informar sobre les dades utilitzades alhora de calcular el cànon municipal corresponent a l’any 2013, el càlcul de les quals ofereix una quantitat de 5.772,92.- euros.

En data 27 de febrer de 2014, aquest Ajuntament notifica comunicació (RS 804) a l’empresa Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. en la que informa que l’import del cànon concessional variable de l’any 2013 ascendeix a l’import de 55.698,60.- euros.

En data 7 de març de 2014 (RE 2630), l’empresa Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. presenta al·legacions que conclou es poden considerar, si s’escau, recurs potestatiu de reposició contra la comunicació de data 26 de febrer de 2014 rebuda de conformitat amb l’article 107 LRJPAC.

En data 8 d’abril de 2014 (RE 3834), l’empresa Consultora Efial emet informe de resolució de les anteriors al·legacions, segons el qual “per tot l’exposa’t, es proposa que es DESETIMI en la seva integritat el recurs de reposició objecte del present informe i que es procedeixi a la liquidació del cànon corresponent a l’exercici 2013 d’acord amb la notificació realitzada per l’Ajuntament.”

En data 8 d’abril de 2014, el cap de serveis econòmics d’aquesta Corporació, emet informe en el que conclou que “en virtut de l’exposat anteriorment, i d’acord amb el contingut de l’informe presentat per l’empresa EFIAL Consultoria, S.L. en data 08/04/2014, es proposa la desestimació en la seva integritat del recurs de reposició objecte del present informe i que es procedeixi a la liquidació del cànon variable corresponent a l’exercici 2013 d’acord amb la notificació realitzada per l’Ajuntament així com a la part fixa corresponent al mateix exercici.”

Fonaments jurídics:

En quant a l’òrgan competent per aprovar l’acord de resolució de les al.legacions considerades recurs de reposició interposat per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. és d’aplicació la disposició addicional segona del text Refós de la Llei de contractes del sector públic, segons el qual, per quantia, concepte i durada, la competència pertany al ple de la corporació.

En quant al procediment en via administrativa, és el general previst a la Llei 30/92, article 84 i 117 en relació amb el termini per a la resolució del recurs de reposició. Igualment és d’aplicació l’article 51 i concordants de la llei 26/2010 d’àmbit autonòmic.

Conclusió:

S’informa favorablement a la tramitació del procediment en via administrativa per resoldre les al.legacions considerades recurs potestatiu de reposició, presentades per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. en data 7 de març de 2014, contra la comunicació de data 26 de febrer de 2014.”

FONAMENTS JURÍDICS:

En quant a l’òrgan competent per aprovar l’acord de resolució de les al.legacions considerades recurs de reposició interposat per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. és d’aplicació la disposició addicional segona del text Refós de la Llei de contractes del sector públic, segons el qual, per quantia, concepte i durada, la competència pertany al ple de la corporació.

En quant al procediment en via administrativa, és el general previst a la Llei 30/92, article 84 i 117 en relació amb el termini per a la resolució del recurs de reposició. Igualment és d’aplicació l’article 51 i concordants de la llei 26/2010 d’àmbit autonòmic.

Es proposa al ple municipal, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. en data 7 de març de 2014 (RE 2630), contra la comunicació de data 26 de febrer de 2014 en relació amb el càlcul del cànon concessional variable corresponent a l’any 2013, de manera que es procedeixi a la liquidació del cànon concessional variable de l’any 2013 per import de 55.698,60.- euros.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

Tercer.- Notificar el present acord als serveis econòmics d’aquesta Corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!