0
2
Vota!

Aprovació de la resolució del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines amb l’empresa URBASER.

Antecedents

L’empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SLU va signar contracte amb l’Ajuntament de Cardedeu, com a concessionària del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en data 7/3/2002, amb un import de 354.810,73 €/anuals, iniciant el seu servei en data 11/3/2002. Segons consta en el contracte la durada del servei era de 8 anys a partir del seu inici.

L’adjudicació del servei va ser aprovada per acord plenari en data 25/01/2002.

S’ha de tenir present que l’esmentada empresa concessionària va ser absorbida per la mercantil Urbaser SA el febrer de 2008, moment a partir del qual totes les relacions administratives i econòmiques van ser amb la nova adquirent.

L’empresa Urbaser SA va continuar prestant el servei fins a data 31/01/2013 per raons d’interès públic, tot i que el contracte finalitzava el març del 2010.

Dels informes tècnics i econòmics que conformen l’expedient de resolució del citat contracte es desprèn en el moment d’intentar tancar una liquidació final es van posar-se de manifest una sèrie de conceptes, uns a favor de l’Ajuntament i altres reclamats per l’empresa, que generaven un saldo final favorable a l’Ajuntament.

D’acord amb això i segons es detalla a l’informe del cap de serveis econòmics de data 13/3/2014, d’aquests diferents conceptes es deriva un deute de l’empresa concessionària, Urbaser SA, amb l’Ajuntament de Cardedeu, valorat en 69.070,89 €.

Per tot l’exposat anteriorment i vist l’informe de la tècnica de serveis municipals de data 10/3/2014, l’informe del cap de serveis econòmics de data 13/3/2014 i l’informe de la tècnica de serveis jurídics de data 17/3/2014, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la liquidació referida al contracte del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines amb l’empresa Urbaser S.A. quantificada en 69.070,89 € a favor de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal de procedir a la resolució definitiva del contracte de l’esmentat servei.

SEGON.- Notificar els presents acords a l’empresa Urbaser S.A. com a antiga concessionària del contracte del servei públic citat.

TERCER.- Concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, a l’empresa Urbaser S.A. per tal que pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!