4
1
Vota!

Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu Municipal de Cardedeu.

ANTECEDENTS

Atès que per acord plenari de data 26 de setembre de 2013, es va aprovar inicialment el Reglament de l’Arxiu Municipal de Cardedeu i es va sotmetre a informació pública, amb anuncis al DOGC nº 6477 de 10-10-2013, al diari El Punt Avui del dia 04-10-2013, al BOPB del dia 14-10-2013 i al tauler d’anuncis de la Corporació municipal.

Atès que en el període d’informació pública s’ha presentat al Registre general amb nº 11687 del dia 16-11-2013 al.legacions per part del Sr. Jordi Cots Domínguez, com a regidor del grup municipal d’ERC-Acord independentista de l’Ajuntament de Cardedeu.

Vist l’informe emès per l’Arxiver municipal, en data 15 de gener de 2014, que es transcriu a continuació:

AREA DE SERVEIS GENERALS – ARXIU MUNICIPAL

INFORME

En data 16 de novembre de 2013 el senyor Jordi Cots Domínguez, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Cardedeu, va presentar, per via telemàtica, un escrit d’al·legacions al Reglament de l’Arxiu Municipal de Cardedeu (registre d’entrada 2013/11687), aprovat inicialment en el Ple municipal de 26 de setembre de 2013.

El document s’articula en tres al·legacions generals, sobre el conjunt del text, i sis al·legacions específiques a diferents punts de l’articulat.

Respecte les al·legacions generals

INFORMO QUE

  1. les activitats de divulgació i foment de la recerca estan contemplats entre les tasques específiques de l’Arxiu Tomàs Balvey (article 15.b i 15d). La potenciació d’aquestes activitats entra dins el camp de la discrecionalitat política i la disponibilitat pressupostària.

  2. Si no es fa esment explícit a la promoció de les noves tecnologies es per la consideració que aquest aspecte no forma part de l’àmbit d’actuació exclusiu del servei d’arxiu. La implementació de les noves tecnologies en la gestió documental i de la informació, bé que un objectiu necessari, necessita de mecanismes i documents més específics que el reglament de l’arxiu.

  3. Sobre la manca de garanties i promoció de la transparència ens remetem al capítol V, dedicat de manera exclusiva a aquest tema.

Pel que fa a les al·legacions específiques, en el mateix ordre de presentació, que

Al·legació Primera

La referència a l’article 7.1 de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, es prou explícita de la voluntat municipal de sotmetre la gestió documental als principis legals. La gestió documental és un procés únic, abastant diferents formats, diferents entorns tecnològics i diferents respostes. Tot i que la legislació dels darrers anys ha incidit en l’aspecte electrònic de l’administració electrònica per afrontar els reptes presentats per les tecnologies d’informació i comunicació (TIC), ja sigui des d’àmbit europeu, estatal o català, així com s’ha teoritzat des de l’arxivística el tractament dels documents electrònics, al capdavall l’objectiu és el mateix que en l’administració tradicional i l’arxivística clàssica: la gestió de la informació per tal d’assolir uns objectius determinats. Així no es diferencia el document electrònic del que no ho és perquè ambdós són portadors d’informació, i aquest és el fet determinant.

Al·legació segona

Respecte a la categorització conceptual a que fa esment l’al·legació segona, cal indicar que en alguns casos les definicions estan incorporats en l’articulat del reglament: avaluació documental a l’article 24, document a l’article 2, transferència a l’article 21. La documentació activa es defineix de manera implícita a l’article 17. Respecte a diferenciar la definició de document i document electrònic, i expedient i expedient electrònic, ens remetem a la llei 26/2010 del d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions de Catalunya, en concret al títol III “Procediment Administratiu”, en el que la consideració de document o expedient és únic, variant la tramitació, que pot ser ordinària o electrònica. Les definicions de documentació semiactiva i inactiva, tota vegada està descrita la documentació activa, es podrien incorporar en l’articulat com a annex de l’article 10.

Respecte la definició del sistema de gestió documental, i per no repetir la definició de la llei 10/2001, la millor opció passaria per remetre a la pròpia llei, en l’article 8, on s’esmenta la gestió integral de documentació

Al·legació Tercera

El redactat del reglament té un caràcter volgudament generalitzador per tal d’evitar exclusions involuntàries. L’especificació de a qui s’ha de garantir l’accés, proposada a l’al·legació, és excloent en tant que denega aquesta garantia a totes aquelles persones que no són ciutadanes de l’Estat Espanyol.

Al·legació Quarta

La proposta de millora proposada en l’al·legació quarta és tracta de dos afegitons al text original de l’article 28. El primer, referit al format de la documentació (“sigui quin sigui”), és redundant i per tant innecessari. El segon és adequat en tant que palesa la necessitat de la motivació raonada de les decisions administratives, amb tot es proposa incorporar la proposta de modificació en l’article 29.

Al·legació Quinta (sic)

Afecta a l’article 29 “Documentació d’accés lliure”, incidint en alguns aspectes millorables del text, l’esment a la defensa és versemblantment obsolet. La proposta de modificació de l’apartat b) en canvi presenta una categorització de documents com a “consultables parcialment”, que podria objectar-se, tota vegada que el contraposa a la negativa formal a l’accés de dades per part d’afectats. Amb tot a proposta de millora podria recuperar-se de manera parcial.

Al·legació Sexta (sic)

Al respecte d’aquesta al·legació sobre l’article 35, i en la proposta de modificació, en parlar de la consulta de documentació d’accés restringit generada per una unitat administrativa per part d’una de diferent, textualment es proposa aplicar el procediment establert en el ROM i en el propi reglament. La referència al ROM sembla més motivada per una confusió amb l’article 36, relatiu a la consulta de documentació per part de càrrecs electes, que a la consulta entre diferents departaments, que no hi queda recollit. També cal fer esment que no hi ha procediment establert al reglament a part del propi article.

Amb tot la proposta de millora podria subsumir-se en una modificació de l’articulat.

Per tot l’exposat anteriorment, PROPOSO

1. Desestimar les al·legacions generals, primera i tercera.

2. Estimar parcialment l’al·legació segona, en el sentit de modificar l’article 8 punt b) per tal d’incloure la referència a la definició de la gestió documental, amb el següent redactat

a) implantar i promoure un sistema únic de gestió integral de la documentació (SGD) de l’Ajuntament de Cardedeu, definit segons l’article 2.e de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, que abasti...”

I també l’article 10, per incorporar les definicions de documentació semiactiva i inactiva, en els termes següents, en un nou paràgraf

Documentació inactiva és tota aquella que pertany a procediments administratius tancats, però encara te vigència administrativa immediata i un ús relativament habitual. Documentació inactiva és tota aquella que pertany a procediments tancats sense vigència administrativa immediata, però que conserva valors informatius o culturals.”

3. Estimar parcialment les al·legacions quarta i quinta (sic), redactant l’article 29 en els següents termes:

Article 29

Documentació d’accés lliure

Són d’accés lliure les publicacions oficials i, en general, la resta de documentació dipositada als arxius, llevat de la que resulta expressament exclosa per llei.

Les sol·licituds d’accés a la documentació hauran de ser motivades i s’hauran de resoldre, tant si són favorables con denegatòries, en el termini de trenta dies, ponderant sempre els drets i interessos de privacitat i confidencialitat, protecció de dades i altres que podrien resultar afectats, així com el dret a una informació veraç i de qualitat.

Els centres del Servei d’Arxiu Municipal facilitaran tots els instruments de descripció disponibles i les orientacions adequades per a la consulta dels fons conservats en els centres d’arxiu.”

4. Estimar parcialment l’al·legació sexta (sic), redactant el segon paràgraf de l’article 35 en els següents termes

Quan una unitat administrativa, per motius de gestió del seu àmbit d’actuació o en relació indirecta, vulgui consultar documentació d’accés restringit generada per una altra unitat, podrà, prèvia sol·licitud formal motivada del cap de la unitat sol·licitant, accedir-hi amb l’autorització formal del cap de la unitat administrativa responsable.

Cardedeu, 15 de gener de 2014. Joan Banús i Tort. Arxiver Municipal.”

FONAMENTS JURÍDICS

Atès el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril sobre el procediment a seguir per a l’aprovació d’ordenances i reglaments, així com els articles 63 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny regulador del reglament d’obres activitats i serveis,

Vist allò que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i l’article 52.2.d) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, quant a la competència del Ple Municipal per a l’aprovació d’ordenances i reglaments.

El ple municipal adopta els següents acords:

Primer.- DESESTIMAR les al.legacions generals, PRIMERA i TERCERA, formulades pel Sr. Jordi Cots Domínguez, com a regidor del grup municipal d’ERC-Acord independentista de l’Ajuntament de Cardedeu, amb escrit R.E. 11687 del 16-11-2013, respecte de l’acord d’aprovació inicial del Reglament de l’arxiu municipal de Cardedeu, aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la sessió de data 26 de setembre de 2013, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva d’aquesta proposta.

Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT, les següents al.legacions formulades pel Sr. Jordi Cots Domínguez, com a regidor del grup municipal d’ERC-Acord independentista de l’Ajuntament de Cardedeu, amb escrit R.E. 11687 del 16-11-2013, respecte de l’acord d’aprovació inicial del Reglament de l’arxiu municipal de Cardedeu, aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la sessió de data 26 de setembre de 2013:

  1. ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ SEGONA, en el sentit de modificar l’article 8 punt b) per tal d’incloure la referència a la definició de la gestió documental, amb el següent redactat

a) implantar i promoure un sistema únic de gestió integral de la documentació (SGD) de l’Ajuntament de Cardedeu, definit segons l’article 2.e de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, que abasti...”

I també l’article 10, per incorporar les definicions de documentació semiactiva i inactiva, en els termes següents, en un nou paràgraf

Documentació inactiva és tota aquella que pertany a procediments administratius tancats, però encara te vigència administrativa immediata i un ús relativament habitual. Documentació inactiva és tota aquella que pertany a procediments tancats sense vigència administrativa immediata, però que conserva valors informatius o culturals.”

  1. ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS QUARTA I QUINTA (sic), redactant l’article 29 en els següents termes:

Article 29

Documentació d’accés lliure

Són d’accés lliure les publicacions oficials i, en general, la resta de documentació dipositada als arxius, llevat de la que resulta expressament exclosa per llei.

Les sol·licituds d’accés a la documentació hauran de ser motivades i s’hauran de resoldre, tant si són favorables con denegatòries, en el termini de trenta dies, ponderant sempre els drets i interessos de privacitat i confidencialitat, protecció de dades i altres que podrien resultar afectats, així com el dret a una informació veraç i de qualitat.

Els centres del Servei d’Arxiu Municipal facilitaran tots els instruments de descripció disponibles i les orientacions adequades per a la consulta dels fons conservats en els centres d’arxiu.”

  1. ESTIMAR PARCIALMENT L’AL·LEGACIÓ SEXTA (sic), redactant el segon paràgraf de l’article 35 en els següents termes

Quan una unitat administrativa, per motius de gestió del seu àmbit d’actuació o en relació indirecta, vulgui consultar documentació d’accés restringit generada per una altra unitat, podrà, prèvia sol·licitud formal motivada del cap de la unitat sol·licitant, accedir-hi amb l’autorització formal del cap de la unitat administrativa responsable.

Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament de l’Arxiu municipal de Cardedeu, segons el text que consta com a annex als presents acords.

Quart.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació pública i audiència.

Cinquè- Publicar els presents acords i el text íntegre de l’esmentat Reglament en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n’hagi publicat íntegrament el text.

Sisè.- Comunicar els presents acords a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!