4
3
Vota!

Dictamen relatiu a la proposta de revisió de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardedeu.

L’entitat Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., actual concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, va presentar en data 13/11/2013 i amb registre d’entrada 11.358, sol·licitud de revisió de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardedeu

Atès que, dels documents analitzats i les comprovacions efectuades a nivell tècnic i econòmic, es conclou que no seria procedent un augment de la tarifa mitjana del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu per a l’any 2014.

Atès que d’acord a l’article 3 i 7.2 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, el termini perquè el Ple expressi la seva conformitat o disconformitat amb la sol·licitud formulada per la concessionària és d’un mes des de la seva presentació, i el sentit del silenci administratiu és positiu en tant s’entendrà favorable a la sol·licitud presentada per la concessionària.

Vist allò que disposen els articles 249, 251 i 299 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, quant a la consideració de les tarifes dels Serveis municipals i al procediment per a la seva revisió.

Atès allò disposat per l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, i en ús de la competència que m’atribueix l’article 21.1 k) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist l’informe del cap de serveis econòmics de 21 de novembre de 2013.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Mantenir les tarifes vigents i desestimar, d’acord amb l’informe del Cap de Serveis Econòmics emès el 21/11/2013, la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable prestat en règim de concessió per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A..

Segon.- Notificar a la Comissió de Preus de Catalunya aquesta resolució, als efectes que s’estimin oportuns d’acord amb l’art. 6.2 de la Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Tercer.- Notificar a Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. del contingut del present Acord.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!