1
6
Vota!

Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de la derogació del Reglament i extinció del Registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu.

ANTECEDENTS

Atès que per acord plenari de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar inicialment la derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles Consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu i es va sotmetre a informació pública, amb anuncis al DOGC nº 6452 de 03-09-2013, al diari El Punt Avui del dia 04-09-2013, al BOPB del dia 10-09-2013 i al tauler d’anuncis de la Corporació municipal.

Atès que en el període d’informació pública s’ha presentat al Registre general amb nº 10626 del dia 17-10-2013 unes al.legacions per part de la Sra. Montserrat Cots Àlvarez com a portaveu del Grup municipal Socialista, Sra. Marta Cordomí Forns, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’unitat popular, Sr. Carles Guinart Sánchez portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA i el Sr. Jordi Cots Domínguez, portaveu del grup municipal d’ERC-Acord independentista.

Vist l’informe conjunt, emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el Secretari de la Corporació, en data 7 de novembre de 2013, que es transcriu a continuació:

“Els sota signants en relació a l’assumpte de referència INFORMEN:

ANTECEDENTS:

El ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 25 de juliol, va aprovar inicialment la derogació del reglament i extinció del registre de parelles consensuals del terme de Cardedeu i va sotmetre-la a informació pública concedint, alhora, audiència als interessats per un termini de trenta dies.

Durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, s’ha presentat al·legació conjunta, en data 17 d’octubre de 2.013:

1.- De la Sra. Montserrat Cots i Àlvarez, portaveu del Grup Municipal Socialista de Cardedeu, (RE:10.626/2013).

2.- De la Sra. Marta Cordomí i Forns, portaveu del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Cardedeu, (RE:10.626/2013).

3.– Del Sr. Carles Guinart Sànchez, portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA (RE:10626/2013).

4.– Del Sr. Jordi Cots i Domínguez, portaveu del Grup Municipal d’ERC-Acord Independentista a l’Ajuntament de Cardedeu (RE:10.626/2013).

. Al·legació primera: L’acord està mancat de la necessària fonamentació per a prendre una decisió d’aquest tipus. Així no és motivació suficient per a derogar un reglament i extingir un registre el fet que “s’ha observat un increment considerable de noves inscripcions en el registre de parelles consensuals, crida l’atenció les inscripcions entre estrangers no comunitaris amb ciutadans de nacionalitat espanyola”. Ni tampoc que s’hagi consultat a d’altres municipis, donat que en cada població té les seves particularitats i no es pot traslladar el que passa en un altre municipi com a raó per a extingir un registre que ja està sent usat per diverses persones de Cardedeu.

. Al·legació segona: Que, en relació a la primera, hi ha una contradicció evident quan el mateix text de l’acord diu que “Durant l’any 2013 no s’ha donat cap alta, baixa o modificació”, per tant no és possible que s’hagin registrat persones amb ànim de “legalitzar” la seva situació com nouvinguts si durant l’any 2013 no s’ha registrat ningú.

. Al·legació tercera: Que fora de les raons que esmenta el text de l’acord hi ha una evident discriminació per motius de raça o de lloc de naixement, qüestió no acceptada a la mateixa constitució als articles 14 i següents.

. Al·legació quarta: Que el fet de que algú hagi usat o pugui usar el registre amb finalitats il·lícites no pot privar a la resta de persones de Cardedeu de la possibilitat de fer un ús racional d’aqueta eina.

INFORMA:

Suprimir el registre municipal de parelles consensuals de l'Ajuntament de Cardedeu i deixar sense efectes les normes reguladores de l'esmentat Registre.

ATÈS que en data 25/05/2001 es va crear el registre municipal de parelles consensual a l’Ajuntament de Cardedeu.

ATÈS que un cop promulgada la Llei 10/1998, de 15 de juliol d’unions estables de parella, es va mantenir aquest registre a Cardedeu com a servei voluntari i no obligatori.

ATÈS que amb la última reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol, es deroga la Llei 10/98 i determina el nou règim de les unions estables no matrimonials i no reconeix la figura o el paper dels registres creats pels Ajuntaments

Normes aplicables:

Capítol IV del Llibre segon i Disposició addicional segona del Codi Civil de Catalunya, aprovat per Llei 25/2010, de 29 de juliol.

Es defineix la parella estable quan dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial si es dona qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Si la convivència dura més de 2 anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència, tenen un fill comú o

c) si formalitzen la relació en escriptura pública.

A partir d’aquesta situació de convivència, el dret civil català reconeix un règim anàleg al matrimonial i en cas d’extinció de la parella determina un règim jurídic a l’exercici de la guarda dels fils i relacions personals, l’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar, compensacions econòmiques i les prestacions alimentàries.

El registre municipal no regula el dret ni el règim jurídic de les parelles inscrites, sols, el procediment d’inscripció.

Antecedents i Qüestions de fons rellevants:

Els registres d’unions civils es van crear a partir de l’any 1994 als Ajuntaments, davant de la falta de reconeixement legal de les parelles estables no casades i les parelles estables del mateix sexe que aleshores no podien casar-se.

A Cardedeu, el Ple en sessió del 25/05/2001, va crear el registre municipal de parelles consensuals amb caràcter administratiu.

Alguns Ajuntaments un cop promulgada la Llei 10/1998 d’unions estables, van suprimir el seus registres, donat que la mateixa no els regulava, si bé de forma majoritària es van mantenir aquests registres com a servei de caràcter voluntari, i no obligatori.

La última reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol deroga la llei 10/1998, i determina el nou règim de les unions estables no matrimonials, i no reconeix ni empara el registre de parelles estables a Catalunya ni reconeix la figura o el paper dels registres creats pels Ajuntaments.

Així mateix determina que la consideració de parella estable deriva de la convivència ininterrompuda durant 2 anys (o inferior amb existència de fill comú) o de la formalització d’escriptura pública. A mes determina com a medis d’acreditació, segons la seva disposició addicional segona les escriptures públiques o les actes de notorietat que demostrin una convivència ininterrompuda durant dos anys o període inferior si un cop iniciada la convivència els convivents han tingut un fill en comú.

Per tant i en conseqüència, als Ajuntaments no tenen atribució competencial que els obligui a prestar aquest servei, raó per la qual els Ajuntaments que el presten, el fan amb caràcter, com s’ha dit, voluntari.

Així mateix, el reconeixement legal del matrimoni de parelles del mateix sexe, ha comportat la pèrdua parcial de la causa que va originar la seva creació l’any 1994. També, la última reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol deroga la llei 10/1998, no estableix cap diferència per raó de l’orientació sexual.

Cal tenir en compte que les normatives reguladores de les prestacions de la seguretat social i/o d’estrangeria, reconeixen efectes jurídics a les parelles estables o de fet:

a) La Llei General de la Seguretat Social, un cop modificada per la llei 40/2007, al modificar l’article 174, reconeix el dret a pensió de viduïtat a la parella de fet, si bé determina que l’acreditació es portarà a terme segons les normes de dret civil de les Comunitats Autònomes, i els registres, com s’ha comentat anteriorment, no es troben reconeguts a Catalunya.

b) Respecte a les normes d’estrangeria, cal tenir en compte que un cop introduït el tecnicisme de la directiva europea 2003/86/CE denominat PARELLA REGISTRADA com a medi per aconseguir la reagrupació familiar, ni l’Estat i la Generalitat van crear un registre únic o un sistema de registres coordinat. La Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre de reforma de la llei d’estrangeria, no atribueix en cap cas, als Ajuntaments l’atribució o competència per crear i mantenir registre municipal d’unions civils, i tampoc crear un registre únic de parelles estables o de fet.

El caràcter merament instrumental atorgat per les normes d’estrangeria i de forma plenament descoordinada amb la resta de l’ordenament jurídic estatal i català, ha comportat una desvirtuació material del servei:

a) Es poden observar, des de els serveis responsables de la gestió, en aquest cas, el Servei d’Atenció Ciutadana i la Secretaria General, com s’utilitza el servei, per procedir a la inscripció de parelles que no tenen una veritable convivència estable amb els requisits legalment establerts o fins i tot s’inscriuen en diferents municipis, davant la manca d’un sistema coordinat de registres.

Malgrat el reforç en la comprovació material de requisits, per l’Ajuntament, es materialment impossible, evitar que certes persones puguin utilitzar de manera incorrecta aquest servei municipal.

b) Es produeix un conflicte jurídic important entre normes d’estrangeria i normes de dret civil català. D’acord amb l’article 14 del Codi Civil, el sotmetiment d’una persona a l’ordenament civil d’una Comunitat Autònoma, depèn del veïnatge civil de la Comunitat o comú si la Comunitat Autònoma no ha regulat en matèria civil. I el veïnatge deriva de la nacionalitat, per tant espanyola. En conseqüència, l’aplicació d’una norma catalana a un estranger resulta, al menys dubtosa, i per tant, la exigència del requisit del veïnatge, per ser beneficiari dels efectes del règim legal de parella estable, no pot ser objecte de compliment quan es tracta de parelles on els dos membres són estrangers, o al menys, és molt discutible.

En conseqüència existeixen raons que justifiquen, donada la naturalesa de servei voluntari i no reconegut legalment, la supressió del registre municipal d’unions civils.

Així mateix, es molt recomanable l’adequació de la prestació de forma immediata a la normativa reguladora i establerta a l’article 234 i Disposició addicional segona del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i que determina que els medis acreditatius de la parella estable són el títol de la seva constitució mitjançant formalització en escriptura pública i l’acta de notorietat acreditativa de la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si una vegada iniciada la convivència els convivents han tingut un fill en comú. Tot, sense perjudici a l’emissió ordinària dels certificats de padró d’habitants, que d’acord amb el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, tenen caràcter de document públic i fefaent a tots els efectes administratius. Per aquest motiu, i sempre que des de el servei, es donin alternatives de servei, que siguin compatibles amb la normativa aplicable, es recomana la suspensió d’admissió a tràmit de noves sol·licituds.

ES CONCLOU QUE:

Per tots els antecedents, consideracions i tot allò exposat a l’empara de la inexistència de normativa que empari els registres i a la vista dels antecedents obrants al present informe, es proposa la DESESTIMACIÓ de les al·legacions presentades i l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar definitivament la derogació del reglament i extinció del registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu i en conseqüència deixar sense efectes les normes reguladores de l’esmentat Registre, donat que no té l’empara legal d’acord amb el Codi Civil de Catalunya,

Segon.- Adequar les prestacions de serveis als paràmetres o determinacions al Codi Civil de Catalunya i per tant, en virtut del seu art. 234 i Disposició addicional segona informar que els medis acreditatius de la parella estable són el títol de la seva constitució mitjançant formalització en escriptura pública i l’acta de notorietat acreditativa de la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si una vegada iniciada la convivència els convivents han tingut un fill en comú. Tot, sense perjudici a l’emissió ordinària dels certificats de padró d’habitants, que d’acord amb el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, tenen caràcter de document públic i fefaent a tots els efectes administratius.

Tercer.- Un cop sigui aprovada definitivament la derogació del reglament i extinció del registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu, es realitzarà un assentament de tancament, i sols procedirà emetre certificats de registre de les parelles ja incloses, en el mateix, si bé es procedirà a una verificació material dels requisits necessaris per considerar l’existència de parella estable.”

FONAMENTS JURÍDICS

Atès el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril sobre el procediment a seguir per a l’aprovació d’ordenances i reglaments (o per analogia, derogades), així com els articles 63 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny regulador del reglament d’obres activitats i serveis,

Vist allò que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i l’article 52.2.d) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, quant a la competència del Ple Municipal per a l’aprovació d’ordenances i reglaments.

El ple municipal adopta els següents acords:

Primer.- Desestimar les al.legacions formulades pels Srs/es. Montserrat Cots Àlvarez com a portaveu del Grup municipal Socialista, Sra. Marta Cordomí Forns, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’unitat popular, Sr. Carles Guinart Sánchez portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA i el Sr. Jordi Cots Domínguez, portaveu del grup municipal d’ERC-Acord independentista, respecte de l’acord de derogació del Reglament i extinció del Registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu, aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la sessió de data 25 de juliol de 2013, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva d’aquesta proposta.

Segon.- Aprovar definitivament la Derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles Consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu i en conseqüència deixar sense efectes les normes reguladores de l’esmentat Registre.

Tercer.- Adequar les prestacions de serveis als paràmetres o determinacions al Codi Civil de Catalunya i per tant, en virtut del seu art. 234 i Disposició addicional segona informar que els medis acreditatius de la parella estable són el títol de la seva constitució mitjançant formalització en escriptura pública i l’acta de notorietat acreditativa de la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si una vegada iniciada la convivència els convivents han tingut un fill en comú. Tot, sense perjudici a l’emissió ordinària dels certificats de padró d’habitants, que d’acord amb el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, tenen caràcter de document públic i fefaent a tots els efectes administratius.

Quart.- Un cop aprovada definitivament la derogació del reglament i extinció del registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu, es realitzarà un assentament de tancament, i sols procedirà emetre certificats de registre de les parelles ja incloses, en el mateix, si bé es procedirà a una verificació material dels requisits necessaris per considerar l’existència de parella estable.

Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació pública i audiència.

Sisè- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la província i inserir-los en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Setè.- Comunicar els presents acords a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!