2
4
Vota!

Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram de Cardedeu.

ANTECEDENTS

En data 23 de febrer de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram.

El 25 de juliol de 2013 es reuneix la Comissió de Seguiment i Control del Conveni i, entre altres, acorda proposar als òrgans competents una modificació del conveni relativa a l’organisme encarregat d’aprovar els projectes executius de les obres de reforma, millora o ampliació de la xarxa municipal de clavegueram.

L’1 d’octubre de 2012 entrà en vigor el Conveni referit.

El Consorci té delegada l’execució del Programa d’Inversions. A tal efecte i sota el control de l’Ajuntament de Cardedeu, redacta o adjudica la redacció dels projectes executius de les obres de reforma, millora o ampliació de la xarxa municipal, contracta l’execució de les obres, nomena al Director de les obres, aprova les certificacions i recepciona les obres executades.

En data 10 d’octubre de 2013, l’enginyera tècnica d’obres públiques municipal ha emès informe favorable respecte de la signatura del conveni referit en el que es manifesta:

  1. “Atès que el Consorci contracta l’execució de les obres i, d’acord amb l’article 121 del RDL 3/2011, li correspon aprovar els projectes, informo favorablement la modificació del Conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram segons la proposta del Consorci (RE 10195/13 i RE 10196/13 de 3 d’octubre), amb el següent redactat:

Clàusula PRIMERA: OBJECTE

(...)

Mitjançant aquest conveni de cooperació l’Ajuntament de Cardedeu delega a favor del Consorci a gestió del Servei municipal de Clavegueram.

A.1) Actuacions incloses en la delegació:

- Redacció i aprovació de projectes i execució d‘obres de reforma, millora o ampliació de la xarxa municipal de clavegueram.

(...)

Clàusula CINQUENA: FACULTATS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’AJUNTAMENT

(...)

Aprovar Informar, prèviament a la seva aprovació, el projectes executius relatius a cada actuació, que seran elaborats pel Consorci per al desenvolupament dels Programes d’inversions i de reposicions.

(...)”.

 

FONAMENTS JURÍDICS

Pel que fa a la seva naturalesa, cal entendre que atès que el conveni es troba davant dels convenis previstos a l’art. 88 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En aquest sentit, el conveni que es proposa respecta els requisits que exigeix l’esmentat precepte, com són:

a) No es tracta d’un conveni contrari a l’ordenament jurídic.

b) El conveni no versa sobre matèries no susceptibles de transacció.

c) Té com a objecte satisfer l’interès públic.

d) Conté els elements mínims necessaris (parts, àmbit personal i termini de vigència).

La clàusula primera de l’esmentat Conveni estableix, entre altres:

Mitjançant aquest conveni de cooperació l’Ajuntament de Cardedeu delega a favor del Consorci la gestió del Servei municipal de Clavegueram.

A.1) Actuacions incloses en la delegació:

- Redacció de projectes i execució d‘obres de reforma, millora o ampliació de la xarxa municipal de clavegueram.

(...)

l’àmbit objectiu de la present encomana de gestió podria ser ampliat a altres prestacions, serveis i activitats complementàries i/o relacionades amb la gestió del servei de clavegueram, sempre que així ho estableixin de mutu acord ambdues administracions i es formalitzi el corresponent acord que es podria instrumentar com addenda a aquest document.

La clàusula quarta de l’esmentat Conveni estableix com a obligacions del Consorci, entre altres:

Executar el Programa d’inversions, assumint aquelles que li correspongui d’acord amb el Pla econòmic-financer.

La clàusula cinquena de l’esmentat Conveni estableix com a facultats i obligacions de l’Ajuntament de Cardedeu, entre altres:

Aprovar el projectes executius relatius a cada actuació, que seran elaborats pel Consorci per al desenvolupament dels Programes d’inversions i de reposicions.

La clàusula novena de l’esmentat Conveni estableix la creació d’una Comissió de Seguiment i Control integrada per les dues administracions.

L’article 121.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que “(...) L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.

L’article 150 del Tex Text refós de la Llei municipal i de Regim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, quant a la possibilitat d’establir convenis interadministratius i la seva tramitació.

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar el text de la modificació del “Conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram”, el qual ha quedat finalment modificat de la següent manera:

On es deia:

“Clàusula PRIMERA: OBJECTE

(...)

Mitjançant aquest conveni de cooperació l’Ajuntament de Cardedeu delega a favor del Consorci a gestió del Servei municipal de Clavegueram.

A.1) Actuacions incloses en la delegació:

- Redacció de projectes i execució d‘obres de reforma, millora o ampliació de la xarxa municipal de clavegueram.

(...)

Clàusula CINQUENA: FACULTATS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’AJUNTAMENT

(...)

Aprovar el projectes executius relatius a cada actuació, que seran elaborats pel Consorci per al desenvolupament dels Programes d’inversions i de reposicions.

(...)”.

Passarà a dir:

“Clàusula PRIMERA: OBJECTE

(...)

Mitjançant aquest conveni de cooperació l’Ajuntament de Cardedeu delega a favor del Consorci a gestió del Servei municipal de Clavegueram.

A.1) Actuacions incloses en la delegació:

- Redacció i aprovació de projectes i execució d‘obres de reforma, millora o ampliació de la xarxa municipal de clavegueram.

(...)

Clàusula CINQUENA: FACULTATS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’AJUNTAMENT

(...)

Informar, prèviament a la seva aprovació, el projectes executius relatius a cada actuació, que seran elaborats pel Consorci per al desenvolupament dels Programes d’inversions i de reposicions.

(...)”.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, als efectes que els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que considerin convenients.

Tercer.- Disposar que l’esmentat acorpd, s’entendrà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
3
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!