4
2
Vota!

Aprovació de la proposta de calendari de festes locals per a l'any 2014. .

Atès que mitjançant l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat núm. 6450, de 30 d’agost de 2013, s’ha establert el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a  l’any 2014.

Atès que l’article 2 de l’esmentada ordre, estableix que els municipis podran proposar dues festes locals.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze fetes laborals, dues seran locals.

Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per adoptar l’acord corresponent a les festes locals, d’acord amb el que disposa l’art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol.
 

Es proposta al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Proposar a la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d'aquest municipi per al proper any 2014, els dies:

  • 19 de maig (Fira de Sant Isidre)
  • 14 d'agost (Festa Major)

Segon.- Comunicar l'acord al Departament d'Empresa i Ocupació als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!