1
4
Vota!

Aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu.

Antecedents
VIST l’avantprojecte de Reglament d’Arxiu Municipal de Cardedeu elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 11 de juliol de 2013, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;

Vist l’informe de l’arxiver municipal de data 9 de juliol de 2013, quant a la necessitat de disposar d’un reglament de l’arxiu.

Fonaments jurídics
ATÈS que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

ATÈS que el procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats si fos pertinent, i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;

ATÈS que aquest Reglament només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ATÈS que l’article 178.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial;

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita de periodicitat diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci al BOP.

El text del Reglament es podrà consultar a les oficines municipals i a la web municipal.

Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el Reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!