4
1
Vota!

Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2012.

Per Decret d'Alcaldia de 10 de juny de 2013 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2012.

Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 20 de juny de 2013, el Compte General, amb el dictamen de dita Comissió, es va exposar al públic, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, de 15 de juliol de 2013 i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit més els interessats van poder presentar-hi reclamacions, objeccions o observacions.

Atès que durant aquest termini no es va presentar cap reclamació.

Vist l’informe d’Intervenció de data 14 de juny de 2013.
 

Vist el que disposen els arts. 212.4 i 5 i 223.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes; 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 52.2.f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2012 integrat pel de la pròpia entitat i pels dels seus organismes autònoms, Patronat Municipal de Cultura, Patronat Municipal d'Esports i Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura.

(Veure acta quan es publiqui per a més informació)

Segon.- Retre el Compte General corresponent a l'exercici 2012 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
1
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!