3
3
Vota!

Aprovació de la modificació pressupostària núm. 5/2013. Suplement de Crèdit..

Vista la memòria de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2013 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit, on es detalla la classe de modificació a realitzar, les aplciacions pressupostàries a què afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la.

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal a la modificació que es proposa de data 10 de setembre de 2013.

Tenint en compte el que estableix l’art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els arts. 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària.

Tenint en compte el previst a la Base 9ª i 10ª d’execució del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’any 2013.
 

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 5/2013 suplements de crèdit en el pressupost municipal de 2013.

ESTAT DE DESPESES
Suplement de crèdit
Aplicació Descripció Import
01100.91310 Amortització préstec Caixa Penedès 1.000.000,00€
  TOTAL 1.000.000,00€
Finançament
Baixes de crèdits
Aplicació Descripció Import
870.01 Romanent de tresoreria suplements crèdit 1.000.000,00€
  TOTAL 1.000.000,00€

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ ALTES BAIXES
Capítol VIII Romanent Tresoreria   1.000.000,00€
Capítol IX Passius financers 1.000.000,00€  

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
2
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!