3
2
Vota!

Aprovació de modificació de la periodicitat de les Comissions Informatives d'Àrea.

Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 48.2.a) i 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 38.b), en relació als articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprova per RD 2568/1986 de 28 de novembre, i articles 17 i següents del Reglament Orgànic Municipal, correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i denominació d’aquestes Comissions Informatives, d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeïr a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.

Vist l’informe jurídic de la tècnica d’administració general d’aquesta Corporació, de data 17 de gener de 2013.

Vist que en la sessió del Ple Municipal del dia 31 de gener de 2013 es modifica la periodicitat de sessions del Ple Municipal.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:

Primer.- Modificar l’acord adoptat per la sessió ordinària del Ple Municipal de data 28 de març de 2012, i en conseqüència fixar la celebració de les Comissions Informatives de treball de l’Àrea de Serveis Interns i Desenvolupament, de l’Àrea de Serveis Territorials i de 16 l’Àrea de Serveis Personals, en funció de les necessitats de cada àrea, llevat dels mesos d’agost i desembre. Iniciant el període de celebració d’aquestes sessions en el mes de febrer.

Segon.- No obstant, es faculta a l’Alcaldia per a què en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per cada cas, i de forma no permanent, determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent, així com que requereixi la presència del regidor/a d’àrea de qualsevol altre regidor/a.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!