2
3
Vota!

Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals.

ANTECEDENTS
Vist que el ple municipal d’aquesta corporació, en data 28 de març de 2012 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació per procediment obert del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

Vist que en la sessió ordinària del Ple municipal de data 31 de maig de 2012 es va acordar l’adjudicació de la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu a l’empresa CLECE, S.A., per un import anual de 346.985,83.- euros (IVA exclòs), i un termini de 4 anys prorrogables per 2 anys més, a comptar des de la formalització del contracte, que es va dur a terme en data 29 de juny de 2012.

Vist que l’informe de la tècnica de medi ambient d’aquesta corporació amb el vist i plau del cap de territori, emès en data 13 de maig de 2013 conclou el següent:

“Que el cost anual equivalent a 21 hores setmanals del manteniment, de neteja dels equipaments pertinents al Patronat de Cultura municipals és de 15.065,60 € IVA inclòs sense tenir en compte neteges d’activitats extres.

Es fa trasllat a Serveis econòmics de l’Ajuntament de Cardedeu per tal que defineixin quina és la disponibilitat pressupostària per assumir aquesta despesa i a Serveis 41Jurídics per tal que defineixin el tipus de contractació de la mateixa: contracte menor, negociat sense publicitat o l’ampliació o modificació de l’actual contracte.

Si s’optés per aquest últim procés, seria necessària la informació següent respecte la valoració econòmica del servei: a la clàusula 6 del Plec de clàusules vigent de l’empresa de serveis de Pressupost i Abonament, es fa referència a la durada del contracte per 4 anys més 2 de pròrroga. Tenint en compte que ha transcorregut 1 any de l’entrada en vigor el contracte, el cost de la neteja pels equipaments de l’Institut Municipal de Cultura per 3 anys més 2 de pròrroga serien 75.328 € IVA inclòs.”

Vist que els propis plecs de clàusules administratives particulars de la neteja d’edificis municipals de Cardedeu, en el seu article 21, i el plec de prescripcions tècniques en el seus annexos, preveuen la inclusió de nous equipaments en el contracte de neteja: “En el cas de què es redueixin o augmentin equipaments previstos o no en els plecs de prescripcions
tècniques, aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista, bé perquè es preveuen expressament, bé perquè responen a necessitats sobrevingudes.”

Vist l’informe del tècnic de cultura amb el vist i plau de la cap d’àrea de serveis personals, emès en data 1 de juliol de 2013, segons el qual i transcrit parcialment conclou que:

“Informo positivament sobre la necessitat de subrogar dins dels plecs de clàusules administratives particulars del servei de neteja d’edificis municipals els serveis de neteja dels equipaments culturals gestionats per l’Institut Municipal de Cultura d’acord a les condicions del servei de neteja contractat (d’acord a la pròrroga de l’adjudicació i els contractes menors), que es prestava d’acord als horaris i en els equipaments següents (...)”

Vist l’informe de la Tècnica d’Administració General de la Corporació, amb el vist i plau del coordinador general i cap de serveis generals, emès en data 2 de juliol de 2013, que conclou el següent.

“Informo favorablement a la possibilitat de modificar el contracte del servei de neteja d’edificis municipals en el percentatge d’un 3,62% i per donar resposta a la necessitat de netejar els equipaments de cultura que es concreten en el present informe, sempre que es segueixi el procediment indicat en els fonaments jurídics relacionats en apartats anteriors, i s’aprovi per l’òrgan competent, que en aquest cas és el Ple de la Corporació.”

Vist que en data 11 de juliol de 2013 es rep la notificació per part d l’empresa de neteja adjudicatària del servei de neteja d’edificis municipals de Cardedeu, obrint el període d’al·legacions previst a l’article 211.1 del Text refós que aprova la llei de contractes del sector públic.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) en relació amb la potestat de modificació del contracte i els articles 211, en relació amb el procediment d’exercici i el 306 en relació amb la modificació de contractes de serveis.

L’article 211.1 del TRLCSP en relació amb la necessitat de donar audiència al contractista.

L’article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s¡aprova el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques en relació amb el procediment per les 42modificacions. “Quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, es redactarà la oportuna proposta integrada pels documents que justifiquen, descriuen i
valoren aquella. L’aprovació per l’òrgan de contractació requerirà la prèvia audiència del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent.”

L’article 99.3 de la TRLCSP en relació amb el reajustament de la garantia definitiva quan diu que “3. Quan, com a conseqüència d’un modificació de contracte, experimenti variació el preu del mateix, haurà d’ajustar-se la garantia, per a que guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies contats des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord d’indemnització. A aquests efectes no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió del mateix conforme al senyalat en el Capítol II del Títol III d’aquest Llibre.”

L’article 106 i següents del TRLCSP, en relació amb les modificacions previstes en la documentació que regeix la licitació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 18 de juliol de 2013, el Ple de la Corporació municipal adopta el següent ACORD:

Primer.- Modificar el contracte de neteja dels edificis municipals de Cardedeu, ampliant el servei a la neteja dels edificis que formen part de l'equipament de cultura i que suposen una alteració a l'alça del preu del contracte de 75.328.-euros (IVA inclòs), per els 3 anys restant de duració del contracte i els 2 de possible pròrroga regulats en els propis plecs.

Segon.- Procedir a la signatura de la corresponent addenda al contracte, a tenor del que disposa l'article 156 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Procedir a l'ampliació de la garantia definitiva del contracte en l'import del 5% de la quantitat modificada.

Quart.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!