3
3
Vota!

Derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu.

ANTECEDENTS
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de maig de 2001 va aprovar la creació i aprovació del reglament del registre de parelles consensuals, el qual fou publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 143 de 15 de juny de 2001.

Vist l’informe de la cap de l’oficina d’atenció ciutadana, amb el vist i plau del coordinador general i cap de serveis generals, de data 2 de maig de 2013 que informa del següent:

“Des de l’inici del registre de parelles consensuals aprovat a la sessió plenària del 25-5-2001, aprovació inicial publicada al BOP núm. 143 de 15 de juny de 2001. Tex íntegre publicat al BOP núm. 185 annex I de 3 d’agost de 2001, s’ha  observat un increment considerable de noves inscripcions en el registre de parelles consensuals, crida l’atenció les inscripcions entre estrangers no comunitaris amb ciutadans de nacionalitat espanyola.(...)

Consultant amb altres ajuntaments així com Sabadell, Vilafranca del Penedès, Lloret de Mar, Sant Cugat del Vallès...també han observat el mateix increment en els seus registres per això alguns estan valorant la possibilitat de revisar els seus reglaments i actualitzar-los, o com l’Ajuntament de Barcelona suprimir-lo directament despres que
els Mossos d’Esquadra y Policia nacional van alertar-los que el registre podria estar sent utilitzat per legalitzar la residència de persones nouvingudes, acreditar arrelaments.”

Vist que l’esmenta’t informe acaba concloent que “Durant l’any 2013 no s’ha donat cap alta, baixa o modificació.” I per tant proposa “Aprovar donar de baixa el registre municipal de parelles consensuals”.

Vist l’informe de la tècnica d’administració general d’aquesta corporació, amb el vist i plau del coordinador general i cap de serveis generals, de data 9 de juliol de 2013, que informe sobre el procediment jurídic que cal seguir per tal de procedir a la derogació del reglament del registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu.

FONAMENTS JURÍDICS
En relació amb l’aprovació i la derogació de les ordenances i reglaments municipals, és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article 52.2.d) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril.

En relació amb el procediment d’aprovació i modificació de les ordenances locals i reglaments, l’article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny.

Atès l’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que disposa que les ordenances i regalaments s’entendran aprovades (o, per analogia, derogades) definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.

Atès que la derogació d’aquest reglament només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 18 de juliol de 2013, el Ple de la Corporació municipal adopta el següent acord:

Primer.- Derogar el reglament i extingir el Registre de parelles consensuals del terme municipal de Cardedeu.

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al•legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'Anunci al BOP

Tercer.- Considerar aprovada definitivament la derogació d'aquest reglament i la extinció del registre si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap tipus de reclamació contra la mateixa.

Quart.- Publicar, una vegada aprovat definitivament, l'acord de derogació del reglament i extinció del registre de parelles consensuals en el Butlletí Oficial de la província, i una referència al mateix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Trametre a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat l'acord d'aprovació definitiva de la derogació del reglament i extinció del registre.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!