3
2
Vota!

Ratificació de l’escrit de tots els grups en relació a la mesura anunciada pel Departament d’Ensenyament de suprimir dues aules de P3.

ANTECEDENTS

Atès que a la Junta de Portaveus, celebrada el dia 28 de febrer de 2013, es va acordar presentar un escrit, signat per part de tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Cardedeu, en relació a la mesura anunciada pel Departament d’Ensenyament de suprimir dues aules de P-3 a Cardedeu, així com ratificar-ho en la propera sessió del Ple municipal.

Atès que en data 08/03/2013 i Registre de sortida no 900, s’ha tramés a la Consellera d’Ensenyament, al Director de Centres Públics i al Director de Serveis Territorials Vallès Oriental-Maresme, un escrit en relació a l’esmentada mesura.

FONAMENTS JURÍDIC
Atès el que disposa l’article 37è del Reglament Orgànic Municipal de Cardedeu, quan a la inclusió de propostes a l’ordre del dia com a proposicions de la Junta de Portaveus.

El Ple municipal ACORDA:

RATIFICAR l’escrit, per part de tots els grups amb representació a l’Ajuntament de Cardedeu, tramès el dia 8 de març de 2013, a la Consellera d’Ensenyament, al Director de Centres Públics i al Director de Serveis Territorials del Vallès Oriental-Maresme, en relació a la mesura anunciada pel Departament d’Ensenyament per suprimir dues aules de P-3 per al proper curs escolar, una escola a l’escola Germans Corbella i l’altra a l’escola a Les Aigües de Cardedeu, essent el text el que es transcriu a continuació:

“Tots els grups amb representació a l’Ajuntament de Cardedeu li volen exposar la seva greu preocupació i desacord sobre la mesura anunciada pel Departament d’Ensenyament de suprimir dues aules de P3 per al proper curs escolar, una a l’escola Germans Corbella i l’altra a l’escola Les Aigües.

Li volem reiterar que, en la previsió d’alumnat nascut l’any 2010 que s’incorporarà a P3 el proper curs 2013/2014, s’hi han de comptar els germans de l’alumnat de fora del municipi escolaritzats a les escoles públiques de Cardedeu. Previsiblement, en tenir germans al centre, aquests infants també s’incorporaran al P3 del centre on estigui
escolaritzat el seu germà o germana.

Com li vam comunicar en un escrit de data 20 de desembre de 2012, amb registre de sortida núm. 5140, la previsió ens indica que serà el cas d’un total d’11 nens i nenes, segons les dades aportades per cada escola. Per tant, aquests infants s’han de sumar als 200 nens i nenes nascuts l’any 2010 que consten al padró municipal d’habitants. A més, segons el padró, a Cardedeu hi ha 239 infants nascuts l’any 2011, i 213 infants nascuts el 2012.

Tots els grups municipals d'aquest ajuntament, fent costat a la comunitat educativa de Cardedeu, li demanem que reconsideri la seva decisió abans de l'inici del procés de preinscripció i s'ofereixin a tots els centres les 10 línies ara existents sense així alterar el dret a la lliure elecció de centre dels pares que s'expressa durant els el procés de preinscripció.

En tot cas considerem que en els reajustaments posteriors de les sol·licituds entre els diferents centres, ha de prevaldre la millora de les ràtios existents als grups i no criteris economicistes que sacrifiquen el manteniment de la qualitat en  l'atenció als nens més petits de les escoles catalanes.

Atentament,
Grup municipal de Convergència i Unió, Sra. Calamanda Vila Borralleras
Grup municipal Popular, Sr. Jaime Gelada Jimenez
Gent Pel Canvi- Federació d’Independents de Catalunya, Sr. Jordi Abad Tremps
Grup municipal Socialista, Sra. Montserrat Cots Álvarez
Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, Sra. Marta Cordomí Forns
Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, Sr. Carles Guinart Sànchez
Grup municipal ERC - Acord Independentista ,Sr. Jordi Cots Domínguez”

1 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

És molt necessàri. aquest posicionament en un tema tan cabdal pel poble

Carles - 10-05-2013 18:43

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!