2
3
Vota!

Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013 de l’Institut Municipal de Cultura.

Vista la memòria de la Presidència de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 10 de juliol de 2013, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, a l’empara del que estableixen els articles 173.5 i 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, RDL 2/2004) i els articles 26 i 60.2 del Reial decret 500/1990 (en endavant, RD 500/1990), de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària.

Atès que l’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004 estableix que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost solament podran contreure’s obligacions 15derivades d’adquisicions, obres, serveis i demés prestacions o despeses en general que es realitzin a l’any natural del propi exercici pressupostari.

Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer i liquidar segons s’acredita en l’informe emès pe l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 10 de juliol de 2013, per import total 26.364,39 euros, corresponents a béns corrents i serveis o prestacions rebuts durant l’any 2012 que no s’han pogut aplicar al pressupost per manca de crèdit pressupostari.

Atès que, en aplicació de l’article 26.2.c) del RD 500/1990, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix l’article 60.2 del propi RD 500/1990.

Atès que, d’acord amb l’esmentat article, correspon al Ple de la Corporació municipal el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària. Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal de data 10 de juliol de 2013.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 18 de juliol de 2013, el Ple de la Corporació municipal adopta el següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013 de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu per un import total de 26.364,39 euros

Veure acta per a més informació

SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l’any 2013, d’acord amb el quadre expressat a l’apartat anterior.

TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!