3
3
Vota!

Moció sobre la creació d'una comissió de crisi.

Atès el moment actual de dificultat econòmica que travessa el municipi així com l’enorme índex d’endeutament que presenta a data d’avui.

Atès que considerem que és en be dels veïns i veïnes de Cardedeu que s’ha d’actuar, consensuant mesures urgents que ens permetin veure disminuït el número de persones que actualment es troben a l’atur, número que en els darrers mesos no baixa dels 1200-1300 cardedeuencs i cardedeuenques. Aturats que creiem que el què volem són respostes i màxima transparència i decisió envers les empreses, comerços i indústries situades al nostre municipi, per veure d’establir xarxes que puguin ser beneficioses per tots.

Atès que el fet que la Junta de Govern Local malgrat que pugui adoptar certs acords, no posa immediata d’instruments, al nostre entendre, per fomentar la creació de llocs de treball, la dinamització econòmica, la promoció econòmica i  comercial del municipi almenys fins a dia d’avui.

Atès que a dia d’avui no hi ha cap òrgan que supleixi aquesta manca de capacitat o de voluntat per tirar endavant mesures urgents d’estabilització de les finances publiques i de dinamització urgent dels eixos comercials i econòmics del nostre poble.

Atès que la voluntat manifesta del Partit Popular és la de mantenir i enriquir la proposta de solucions viables per apaivagar els efectes de la crisi econòmica a través del diàleg entre totes les forces representades en el Consistori.

En virtut del que disposa l’article 17 del Reglament Orgànic Municipal de Cardedeu.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Crear una Comissió de Crisi Municipal amb caràcter col·legiat que inclogui tots els Grups Municipals del consistori.

Segon.- Que la finalitat de l’esmentada Comissió de Crisi sigui la de contrastar, consensuar i acordar posar en marxa les mesures més adients per tal que els sectors socio-econòmics de Cardedeu puguin sortir del difícil moment que travessen amb la màxima celeritat.

Tercer.- Que l’esmentada Comissió de Crisi tingui la mateixa naturalesa que a qualsevol altra Comissió Informativa,  segons s’estableix en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Quart.- Que l’esmentada Comissió de Crisi mantingui un calendari de reunions mensuals a fi i efecte que constitueixi un instrument efectiu de propostes per enfortir els sectors socioeconòmics més afectats per la circumstància econòmica  actual.

Cinquè.- Que l’esmentada Comissió no reporti ingrés o indemnització alguna pels regidors que hi participin, en bé del principi d’estalvi que es vol prioritzar per part del nostre Grup en la present legislatura.

Sisè.- Que el sistema de participació, vot, convocatòries i naturalesa serà el mateix que l’establert en el Reglament  Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu per la resta de Comissions Informatives del consistori.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!