3
2
Vota!

Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres 27Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.

Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i, a l’hora, regular l’exercici de la
delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament.

Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.

 

En virtut de tot això, el ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopta els següents ACORDS

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a continuació s'especifiquen:

I- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.

Les funcions delegades són:

 • Concessió i denegació de beneficis fiscals
 • Revisió de les autoliquidacions presentades
 • Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els deutes tributaris.
 • Expedició de documents cobratoris
 • Pràctica de notificacions de les liquidacions
 • Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
 • Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT
 • Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
 • Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
 • Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
 • Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
 • Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
 • Actuacions d’informació i assistència als contribuents
 • Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte  d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord i les regulades en el Conveni de data 23 de març de 2004 i els acords plenaris municipals adoptats en data 1 d’abril de 2004, 29 de novembre de 2007 i 21 de desembre de 2009, i acceptades per la Diputació de Barcelona, es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona. Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic  municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.

En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

 1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.
 2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
 3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
 4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.
 5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla onzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents:

 1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
 2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
 3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
 4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!