2
3
Vota!

Validació de l'acord d'aprovació del conveni entre l' administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'ensenyament i l'ajuntament de Cardedeu per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011.

Vist que en data 22 de setembre de 2011 i no de registre d’entrada 8695 ha arribat a l’Ajuntament la notificació de la Cap de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics del Departament d’Ensenyament en la qual fa referència a la subvenció que, per al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les places de Llars d’Infants de titularitat dels Ajuntaments, atorga anualment el Departament d’Ensenyament.

Vist l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de titularitat de les corporacions locals
23estableix que el Departament d’Ensenyament subvencionarà el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Vist que per al curs 2010-11 i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el departament d’Ensenyament atorga una subvenció de 1.600€ per alumne equivalent.

Vist que la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, en l’article 38, estableix que “les transferències, les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu per la Llei de  pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil euros s’ha de formalitzar mitjançant convenis”.

Vist l'informe de la tècnica de Serveis Personals, de data 26 de setembre de 2011.

Vista la proposta de la Regidora d’educació, de data 27 de setembre de 2011

Vist l’informe de la Interventora, de data 4 d’octubre de 2011.

La Junta de Govern local acorda:

Primer: Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cardedeu per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’Educació Infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011.

Segon: Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cardedeu de 270.400,00€, després de la subscripció del conveni que s’adjunta.

“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011

Barcelona,
D’una part, la Sra. M. Jesús Mier Albert, secretaria general d’Ensenyament, actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC Núm. 5930 de 28.7.2011).

D’altra banda la Il·lma. Sra. Calamanda Vila Borralleres, Alcaldessa Presidenta de Ajuntament de Cardedeu, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ambdues part es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar el present conveni i

EXPOSEN:
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat de municipal.

L’ Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de titularitat de les corporacions local estableix que el Departament d’Ensenyament subvencionarà els sosteniment de places per a infants de zero a tres anys d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, l’import que s’atorga és de 1.600 euros per alumne equivalent i curs.

Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local, tal i com es certifica en el document que s’annexa a aquest conveni.

El capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.

El capítol II del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre administracions públiques.

En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest conveni, mitjançant l’adopció de les  següents

CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Cardedeu destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament, per un import de 270.400,00 euros. L’activitat que se subvenciona és l’escolarització corresponent al curs escolar 2010-2011, a raó de 1.600,00 euros per alumne equivalent, amb el següent detall:

Centre Alumnes Equivalents Import
08068161 Llar d'infants Can Serra 88 140.800,00 €
08067788 Llar d'infants els Daus 81 129.600,00 €


SEGONA.- L’aportació del Departament d’Ensenyament és el resultat d’aplicar el mòdul de 1.600,00 euros per a cada alumne equivalent. La subvenció atorgada anirà a càrrec al crèdit EN0119 D/460000700/421A/0000 del pressupost de l’any 2011.

TERCERA .-Per al pagament de la totalitat de la subvenció l’Ajuntament de Cardedeu haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, abans del 7 de novembre de 2011, la documentació següent:

  • Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la subvenció.
  • Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa del servei del curs escolar 2010-2011 desglossat per despeses de personal i despeses de funcionament,
  • Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacional o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. L'Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.

QUARTA.- L’Ajuntament de Cardedeu se sotmet al control financer i facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que disposa l’article 92.2.h del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.

L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei general de subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.

CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment esmentats.

SISENA.- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i fins el 30 de novembre de 2011.

SETENA.- Són clàusules de resolució d’aquest conveni:

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts.
c) Les causes generals establertes per la legislació vigent.

VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera d’Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu d’acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”

Vist que, segons la clàusula tercera del conveni, ha de ser aprovat pel Ple Municipal o, segons informació del Departament, es pot aprovar per JGL, ratificant l’acord de la JGL al proper Ple Municipal.

Vist l'informe de la tècnica de Serveis Personals.

El Ple Municipal adopta el següent acord:

Validar l’acord de la Junta de Govern Local de 4 d’octubre de 2011 relatiu a l’aprovació del “Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cardedeu per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’Educació Infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011” i
l’acceptació de la subvenció destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d’escolarització, per un import de 270.400,00€.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!