3
3
Vota!

Aprovació de la modificació de diversos preus públics..

Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es duran a terme els PROGRAMES D’ACTIVITATS ESPORTIVES PER A LA GENT GRAN.

Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 7 d’octubre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es durà a terme el programa AULA ESPORTIVA als 5 centres educatius de primària del nostre municipi.

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Educació de l’Ajuntament de data 17 d’octubre de 2011 segons el qual durant el curs escolar 2011-2012 es vol donar continuïtat al projecte de formació de persones adultes amb el següent curs: curs de preparació a les proves d’ accés de CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. L’inici del curs està previst per al dia 3 d’octubre de 2011 finalitzant el 20 de juny de 2012.

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Educació de l’Ajuntament de data 14 d’octubre de 2011 segons el qual durant el curs escolar 2011-2012 es vol donar continuïtat al PROGRAMA ESCOLAR DE TEATRE, MÚSICA I DANSA al municipi de Cardedeu.

Vist l’informe emès per la Tècnica de Serveis Personals de l’Ajuntament de data 11 d’octubre de 2011, en el qual es proposa actualitzar les quotes de les Escoles Bressol municipals per al curs escolar 2011-2012, atesa la nova situació sorgida dels canvis de finançament/subvenció provinents d’altres administracions.

Vist l’informe emès pel Cap de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de data 25 de març de 2011, referit a la valoració dels diferents treballs duts a terme habitualment per la Brigada a petició de particulars i entitats.

Vist l’informe emès pel Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de data 14 de novembre de 2011 referit als costos associats a la utilització de determinats equipaments esportius, culturals i generals del municipi de Cardedeu.

Atès que per gaudir d’aquestes activitats cal fixar, per part de l’Ajuntament unes tarifes suficients per a l’autofinançament del servei o que cobreixi un mínim cost si bé caldrà autoritzar simultàniament les compensacions econòmiques pertinents.

Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Vist l’article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada.

Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no recull en el seu articulat, quant a l’establiment dels preus públics, que s’hagi d’acompanyar un estudi o memòria econòmico-financera prèvia, com és el cas de les taxes. No obstant això, i conforme a l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació supletòria en l’àmbit local, d’acord amb la seva disposició addicional setena, tota proposta, tant de fixació com de modificació de preus públics, ha de d’anar acompanyada d’una memòria econòmico-financera, que justificarà l’import d’aquests i el grau de cobertura financera dels costos.

Vistos els estudis tècnico-econòmic sobre els costos previsibles del servei.

Atès el que disposa l’article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per  raons d’interès públic ho aconsellin.

 

Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar les següents modificacions dels preus públics que es relacionen a continuació:

Veure acta per a més informació

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!