3
2
Vota!

Designació del Director del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu.

Vist el contingut de l’acta de la reunió del dia 21 de desembre de 2011, del Tribunal constituït per a la selecció per a la contractació temporal d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per ocupar el lloc de treball de Director del centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu, en virtut de la qual es proposa la contractació del Sr. Manel Cortés Ponce, atès que va obtenir la major puntuació entre tots els aspirants presentats.

Vist allò que preveu l’article 6 del Reglament del centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu, quant a la competència del Ple municipal per a la designació del Director del centre.

Atès que és competència de l’Alcaldia el nomenament i la contractació del personal, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local i l’article 53 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

 

Es proposa al Ple municipal:

Primer.- Designar al Sr. Manel Cortés Ponce com a director del centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu.

Segon.- Proposar a l’Alcaldia que procedeixi a la seva contractació en el règim previst a la convocatòria.

Resultat ple municipal
9
2
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!