2
3
Vota!

Validació de l'aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cardedeu per a la redacció del pla de renovació i millora de l'espai públic del nucli històric..

Atès que l’Ajuntament de Cardedeu en data 14 de novembre de 2011 ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Cardedeu la seva col·laboració per dur a terme l’elaboració del Pla de Renovació i Millora de l’Espai Públic del Nucli Històric de Cardedeu, amb l’objectiu d’establir els criteris necessaris per la seva revitalització, tant urbanística com econòmica i potenciar la seva identitat històrico-cultural.

Atès que per establir la col·laboració entre les parts per a l’elaboració de l’esmentat “Pla de Renovació i millora de l’espai públic històric de Cardedeu, s’ha redactat un conveni.

Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 1 de desembre de 2011.

La Junta de Govern local acorda:

Primer.- Aprovar el text i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Cardedeu per a la Redacció del Pla de Renovació i millora de l’espai públic del nucli històric de Cardedeu, que es transcriu a continuació:

“CONVENI ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASÒL) DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L'AJUNTAMENT DE CARDEDEU PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI HISTÒRIC

Cardedeu, .... de desembre de 2011

REUNITS
D'una part, el senyor Lluís Recoder i Miralles, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, que també actua en qualitat de president del Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl.

I d'una altra part, la senyora Calamanda Vila i Borralleres, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Cardedeu, de conformitat amb les facultats de representació que li reconeix la legislació de règim local.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest Conveni.

EXPOSEN

  1. Que, el deteriorament físic i l'envelliment progressiu del patrimoni arquitectònic i dels nuclis antics de les ciutats i viles de Catalunya, fa necessària la col·laboració de totes les administracions implicades, especialment la de la Generalitat i la dels Ajuntaments, a fi d'aturar-ne la degradació arquitectònica i urbanística, així com la pèrdua dels valors històrics i culturals.
  2. Que, és en el marc d'aquesta col·laboració, i a la vista de la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Cardedeu en data 14 de novembre de 2011 d’acord amb l’article 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Cardedeu consideren convenient col·laborar conjuntament per dur a terme l’elaboració del Pla de Renovació i Millora de l’Espai Públic del Nucli Històric de Cardedeu, amb l’objectiu d’establir els criteris necessaris per la seva revitalització, tant urbanística com econòmica i potenciar la seva identitat històrico-cultural.
  3. Que, el Departament de Territori i Sostenibilitat, exerceix per mitjà de l’INCASOL, les tasques de gestió econòmica, administrativa i tècnica per a redactar el Pla de Renovació i Millora de l’Espai Públic del Centre Històric de Cardedeu.
  4. Que el present conveni de col·laboració s’emmarca dintre del Programa Reviure Velles Ciutats i l’acord que signa el Conseller de Territori i Sostenibilitat, per les funcions que li són atorgades com a president de l’INCASOL, contempla únicament una primera fase que consisteix en la redacció del projecte d’execució del PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CENTRE HISTÒRIC DE CARDEDEU.

Per tot això, les parts signen aquest Conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del Conveni
És objecte d’aquest Conveni establir la col·laboració entre les parts per a la elaboració del PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CENTRE HISTÒRIC DE CARDEDEU.

SEGONA. Obligacions de les parts
El Departament de Territori i Sostenibilitat s’obliga a redactar el Pla objecte del conveni, tasca que realitzarà la Secció de Conservació i Millora del Patrimoni, de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cardedeu, a través del Museu-Arxiu Tomàs Balbey.

L’Ajuntament de Cardedeu s’obliga al següent:

A aprovar expressament el Pla, un cop li hagi estat lliurat, i a trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat l’acord d’aprovació en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de registre d’entrada del Pla en la seu de  l’Ajuntament.

A proporcionar tota la documentació i informació relativa al objecte del conveni.

TERCERA. Pressupost i finançament
El pressupost per a l’elaboració i redacció del Pla queda absorbit pel Departament de Territori i Sostenibilitat, doncs aquesta tasca es realitzarà per la unitat indicada a la clàusula anterior, la qual està adscrita al Departament.

QUARTA. Grup de seguiment
Durant la realització dels treballs es constituirà un grup de seguiment format per representants de l’Ajuntament de Cardedeu i de la Secció de Conservació i Millora del Patrimoni del Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual ha de vetllar per l’adequat compliment del conveni i haurà de donar conformitat al Pla, abans de la seva tramesa a l’Ajuntament per a una posterior aprovació municipal.

CINQUENA. Vigència
Aquest Conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins a l’acabament i lliurament del Pla, termini que en cap cas podrà ser superior a tres anys des de la seva signatura. En cas que, un cop iniciada la redacció del Pla, aquesta no hagi finalitzat en el termini de vigència de tres anys, el Conveni podrà ser prorrogat per voluntat expressa de les parts.

SISENA. Ratificació
El Conveni haurà de ser ratificat pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu.

SETENA. Modificació
Aquest Conveni podrà ser objecte de modificacions després de la seva signatura, si les parts ho consideren necessari a l’efecte d’assolir més convenientment les seves finalitats. Aquestes modificacions hauran de fer-se constar expressament en les corresponents addendes.

VUITENA. Resolució
El Conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini de vigència per una de les causes següents: de comú acord de les parts o per impossibilitat de donar-li compliment.

En el cas d’incompliment de les seves clàusules per una part, l’altra part podrà optar entre exigir el compliment del  Conveni o bé resoldre’l.

NOVENA. Jurisdicció
Aquest Conveni té naturalesa jurídica administrativa, motiu pel qual les parts, en cas de controvèrsia, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. I, com a senyal de conformitat, signen aquest Conveni per triplicat en el lloc i data indicats en l’encapçalament.”

Vist que, segons la clàusula sisena del conveni, ha de ser aprovat pel Ple Municipal o, segons informació del Departament, es pot aprovar per JGL, ratificant l’acord de la JGL al proper Ple Municipal.

El Ple municipal adopta el següent acord:

Validar l’acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2011 relatiu a l’aprovació del “conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Cardedeu per a la Redacció del Pla de Renovació i millora de l’espai públic del nucli històric de Cardedeu.”

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!