2
3
Vota!

Aprovació de l'expedient de contractació i licitació del servei de neteja d'edificis municipals de Cardedeu..

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació dels servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció.

Atès allò que determina l’art. 109 i concordants del reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

El Ple adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir l’adjudicació de la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la contractació de l’esmentat servei.

Tercer.- Autoritzar una despesa de 2.124.403,02.-euros sense IVA (2.506.795,56 euros IVA inclòs), com a preu màxim de licitació, que correspon a l’import de 354.067,17.- euros sense IVA (417.799,26 euros IVA inclòs), anuals.

Quart.- Facultar a l’Alcaldessa o membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
5
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!