3
2
Vota!

Aprovació de la modificació de la Taxa per ocupació del mercat municipal..

Atès que des de l’any 2009, al ple de novembre, l’ajuntament va recuperar la gestió directa del mercat municipal.

Atès que la tarifa d’ocupació tindrà el mateix tractament que les taxes municipals, per la qual cosa és competència plenària la seva modificació.

Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica de data 10 de gener on justifica la distribució de les despeses i les taxes derivades de les mateixes.

 

El Ple de l’Ajuntament acorda:

1r.- Aprovar el pressupost de l’administració del mercat municipal per a l’exercici de 2012 presentat per l’àrea de promoció econòmica, el qual és d’un import total de 69.614,61 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar les tarifes derivades de l’esmentat pressupost, les quals es fixen en les següents quanties:

  • Tarifa general 27.949,61 € (IVA inclòs)
  • Tarifa només dins 34.659,00 € (IVA inclòs)
  • Tarifa cambres frigorífiques 5.710,00 € (IVA inclòs)
  • Residus càrnics 1.296,00 € (IVA inclòs)

3r.- Comunicar aquest acord als titulars dels llocs afectats, així com procedir a la seva informació pública, a fi de que en el termini d’1 mes puguin presentar reclamacions, de conformitat amb l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4.- Considerar definitivament aprovades les esmentades tarifes si durant el termini de publicitat no es presenten reclamacions, per tal que pugui derivar en els titulars dels llocs del mercat municipal les quotes corresponents, d’acord amb els coeficients establerts.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!