4
2
Vota!

Aprovació de la modificació de diversos preus públics..

Vist l’informe emès per la tècnica de salut pública de l’Ajuntament, de data 10 de gener de 2012, referent a la realització dels cursos de formació de manipuladors d’aliments.

Vist l’informe emès per la tècnica de serveis personals de l’Ajuntament de data 3 de gener de 2012 segons el qual durant l’actual curs escolar 2011-2012 es vol iniciar una prova pilot de l’activitat “Espai educatiu” a l’escola bressol municipal Can Serra.

Vists els informes del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de data 11 de gener de 2012 referits als costos estimats per a la realització d’aquestes dues activitats.

Atès que per realitzar aquestes activitats cal fixar, per part de l’Ajuntament uns preus suficients per a l’autofinançament del servei o que cobreixi un mínim cost si bé caldrà autoritzar simultàniament les compensacions econòmiques pertinents.

Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització  d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Vist l’article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, així com el fet que per a determinats preus públics pot ser també susceptible d’aplicació el punt 2 d’aquest article, que permet a l’Entitat fixar preus públics per sota el preu de mercat i de cost, sempre que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès el que disposa l’article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per raons d’interès públic ho aconsellin.

Per tot l’exposat, el Ple adopta els següents acords:

PRIMER.- Aprovar la creació dels següents preus públics corresponents a la realització dels cursos de manipuladors d’aliments i a l’espai educatiu de l’escola bressol de Can Serra i establir el seus imports en les següents quanties:

  • Curs de manipulador d’aliments: 14 € per alumne (curs de 4 hores), amb reducció del 50% a les persones que acreditin estar inscrites al servei d’ocupació de Cardedeu i que es trobin empadronades a Cardedeu.
  • Activitat de l’Espai Educatiu Can Serra: 50 € mensuals per família.

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!