3
3
Vota!

Modificació de l'acord de 04/08/2011 relatiu a la determinació del nombre de Regidors/es electes d'aquest Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, les seves retribucions, així com quanties en concepte d'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per part de la resta de membres electes, i d'altres drets econòmics..

Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 4 d’agost de 2011 va acordar fixar les dedicacions dels membres del govern durant la present legislatura, així com va determinar les retribucions d’aquests regidors, així com les assignacions econòmiques per l’assistència dels membres de la Corporació als òrgans col·legiats i les assignacions als grups municipals.

Atès que per haver-se que s’ha arribat a un pacte de governabilitat entre els grups municipals de Convergència i Unió (CIU), Partit Popular (PP) i Gent pel Canvi (GPC), en data 22 de novembre de 2011 es va dictar un decret de l’Alcaldia per la qual es fixa una nova organització corporativa municipal, amb la creació de noves regidories, designació de nous
tinents d’alcalde i modificació de les competències delegades a cada regidor.

Atès que és necessari adequar el règim de dedicacions dels nous regidors a la nova organització, així com establir noves retribucions i assignacions, en funció de les dedicacions establertes.

Vist que l’art. 75.4. de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix el dret de tots els membres de les corporacions locals, exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, a percebre indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec, prèvia la seva justificació documental.

Vist que l’art. 75.5 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 14/2000 atorga al Ple Corporatiu, a proposta de l’Alcaldia, la facultat de determinar la relació de càrrecs de la corporació que podran exercir el mateix amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, les quanties brutes anuals de retribucions a percebre pels mateixos, així com les quanties econòmiques en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per a la resta de regidors que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació efectiva o parcial.

Atès que actualment no existeix cap límit amb caràcter general establert Llei, sobre la quantia màxima global a percebre pels membres electes de les Corporacions Locals, en concepte de retribucions o drets econòmics en concepte  d’assistència i sens perjudici que l’esmentat límit pugui ser establert en un futur en les Lleis Generals de pressupostos de
l’Estat, d’acord amb la previsió establerta en l’article 75 de la Llei 7/1985 de d’abril en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; per la Llei 14/2000 de 29 de desembre i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i sense perjudici de les limitacions que determina la Llei 53/1984 en relació als càrrecs electes que a la vegada presten el seu servei a  l’Administració.

Atès que l’art. 75, apartats e i 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, assenyalen que el Ple Municipal, a proposta del seu president, determinarà les quanties per assistència i despeses ocasionals; i que només els membres que no exerceixin el seu càrrec de regidor o regidora amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, podran
percebre quanties econòmiques en concepte d’assistència als òrgans col·legiats dels quans siguin membres de ple dret, dins la quantia que fixi el Ple Municipal.

Vistos l’informe de la Secretaria General i de la Intervenció municipal.

De conformitat amb els articles 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 75 de la mateixa Llei, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i la Llei 57/2003 de 16 de desembre, articles 52 i 166 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, el Ple municipal adopta els següents acords:

Primer.- Modificar l’acord del dia 4 d’agost de 2011, fixant a partir d’aquest moment que el nombre d’electes que durant aquest mandat, podran exercir el càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, i en concret, el càrrec d’Alcalde/ssa, i en set, el nombre d’electes que durant aquest mandat podran exercir el càrrec amb caràcter de dedicació parcial, quedant
de la següent manera:

Càrrec electe Règim de dedicació Percentatge de dedicació
Alcalde/ssa Exclusiva 100%
1a Tinença d’ Alcaldia Parcial 50%
2a. Tinença d’Alcaldia Parcial 42,75%
3ra.Tinença d’Alcaldia Parcial 77,26%
4a.Tinença d’Alcaldia Parcial 62,35%
5a. Tinença d’Alcaldia Parcial 47,50%
Regidor Parcial 53,31%
Regidor Parcial 37,50%
Regidor Parcial 32,50%

Segon.- Modificar l’acord de 4 d’agost de 2011 i en conseqüència acordar que, als membres electes de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i/o parcial, quedant fixades les retribucions brutes anuals que a continuació es determinen:

a) L’alcalde-ssa president-a (dedicació exclusiva): 50.802,37 euros bruts anuals.
b) El/La primer/a tinent d’Alcalde: (dedicació parcial): 16.510,77 euros bruts anuals.
c) El/La segon tinent d’Alcalde: (dedicació parcial): 14.117,65 euros bruts anuals. No obstant això, es fa constar que la regidora Sra. Ingrid Ruiz Tiñena, tal i com va indicar a la sessió del dia 4 d’agost passat, renuncia  expressament a un 15 % de les 15assignacions que li puguin correspondre per aquests conceptes, amb la finalitat
personalment manifestada.
d) El/La tercer/a tinent d’Alcalde: (dedicació parcial): 25.512,90 euros bruts anuals. No obstant això, es fa constar que el regidor Sr. Pere Freixas Puigdomènech, renuncia expressament a aquesta retribució, amb la finalitat personalment manifestada.
e) El/La quart/a tinent d’Alcalde: (dedicació parcial): 20.558,24 euros bruts anuals.
f) El/la cinquè/na tinent d’Alcalde: (dedicació parcial) 15.685,23 euros bruts anuals. No obstant això, es fa constar que el regidor Sr. Jordi Abad Tremps, tal i com va indicar a la sessió del dia 4 d’agost passat, renuncia  expressament a un 15 % de les assignacions que li puguin correspondre per aquests conceptes, amb la finalitat
personalment manifestada.
g) Membres de l’equip de govern amb dedicació parcial del 53,31 %: 17.602,90 euros bruts anuals.
h) Membres de l’equip de govern amb dedicació parcial del 37,50 %: 12.383,08 euros bruts anuals.
i) Membres de l’equip de govern amb dedicació parcial del 32,50 %: 10.732,00 euros bruts anuals. No obstant això, es fa constar que el regidor Sr. Jaime Gelada Jimenez, tal i com va indicar a la sessió del dia 4 d’agost passat, renuncia expressament a un 15 % de les assignacions que li puguin correspondre per aquests conceptes, amb la finalitat personalment manifestada.

La dedicació parcial i l’exclusiva comporta l’alta en el règim general de la Seguretat Social assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Tanmateix aquestes retribucions tindran a tots els efectes la consideració de rendiments de treball.

Tercer.- En el supòsit de personal al servei de l’Administració i dels ens, organismes i empreses dependents, es comunicarà a aquella el règim de dedicació parcial i la dedicació als efectes previstos a l’art. 5.2 de la Llei 53/1984 (redactat d’acord amb l’art. 39 de la Llei 14/2000 de 29 de desembre de Mesures fiscals, administratives i d’ordre social, BOE 30 de desembre).

Així mateix, atès que cal tenir en compte el que determina l’art. 7.1 de la llei 53/1984 prèviament esmentada, als efectes dels topalls màxims de les retribucions dels membres de la Corporació als que els hi sigui d’aplicació aquesta norma.

Quart.- Fixar, com a assignacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que percebran tots els regidors, excepte els que prestin serveis en règim de dedicació exclusiva o parcial es determinen en:

  • Assistència a Plens: 151,82 euros/sessió.
  • Assistència a Comissions Informatives de Ple: 59,81 €/sessió.
  • Assistència a Comissions Informatives de l’Àrea: 36,80 euros/sessió.
  • Assistència a Juntes de Govern local: 151,82 euros/sessió.

Aquestes assignacions tindran a tots els efectes la consideració de rendiments de treball.

Cinquè.- Fixar, com a règim d’indemnitzacions dels membres de la Corporació, el següent:

a) Amb caràcter general, els membres de la Corporació tindran dret a percebre les quantitats autoritzades en cada cas per l’Alcaldia com a indemnitzacions per les despeses ocasionades motivades per l’exercici del seu càrrec, les quals hauran de justificar-se documentalment.
b) Prèvia justificació documental, els membres de la Corporació tindran dret a percebre en concepte d’indemnització, les quantitats què li hagin estat deduïdes, en el seu cas, de les seves retribucions habituals com a conseqüència de l’absència del seu lloc de treball amb ocasió de l’exercici de les gestions necessàries  inherents al seu càrrec.
c) Els membres de la corporació, amb ocasió de desplaçaments fora de la població motivats per l’exercici del seu càrrec, percebran com a indemnització per utilització de vehicle particular la quantitat fixada per aquest concepte en cada moment per al personal al servei d’aquesta.
d) Es fa constar expressament que el Sr. Pere Freixas Puigdomènech, renuncia expressament a aquestes indemnitzacions.
e) Les indemnitzacions que superin als màxims legalment establerts tindran a tots els efectes la consideració de rendiments del treball.

Sisè.- Establir a favor dels diferents Grups Municipals, les assignacions següents:

a) 61,75 euros al mes per cada Grup Municipal.
b) 105,86 euros al mes per cada Regidor de cada Grup Municipal

No obstant això, es fa constar que el regidor Sr. Jordi Abad Tremps, en nom i representació del grup municipal “Gent Pel Canvi, tal com va indicar a la sessió del dia 4 d’agost passat, renuncia expressament a un 15 % d’aquestes assignacions, amb la finalitat personalment manifestada.

Tanmateix, es fa constar que la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena, en nom i representació del grup municipal Popular, tal com va indicar a la sessió del dia 4 d’agost passat, renuncia expressament a un 15 % d’aquestes assignacions, amb la finalitat personalment manifestada.

Setè.- L’efectivitat d’aquest acord, pel que fa a les retribucions dels regidors i assignació als grups municipals, s’atindrà a les següents regles d’acord amb el que disposa l’art. 57 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener:

a) Respecte de l’alcaldessa, la que es preveia a l’acord del dia 4 d’agost de 2011, o sigui el dia 11 de juny de 2011.
b) Respecte dels regidors amb dedicació parcial, serà des del 22 de novembre de 2011, data del Decret d’alcaldia de nomenament dels nous membres de la Junta de Govern Local i atribució de responsabilitats als regidors de govern. No obstant això, en relació al primer Tinent d’Alcalde, els efectes de les presents retribucions seran des
del dia 1 de gener de 2012, fixant-se des del dia 22 de novembre de 2011 fins al 31 de desembre de 2011, una retribució proporcional i equivalent a 23.115,08 euros anuals.
c) Respecte a les assignacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, el dia 22 de novembre de 2011.
d) Respecte a les assignacions dels grups municipals, el dia 1 de gener de 2012.

Vuitè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Novè.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats i als Departament de Recursos Humans i Serveis Econòmics.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!