2
3
Vota!

Aprovació de diversos preus públics del Patronat Municipal del Museu.

Vist l’informe emès per la directora del museu, de data 12 de desembre de 2011, referent a la proposta de preus de venda de les següents publicacions:

  1. Sessi Sitjà; Maria Vidal (2011). El Follet Verdet i els Gegants de Cardedeu. Ed. Museu Arxiu Tomàs Balvey – Ajuntament de Cardedeu.
  2. Catàleg d’art de Pere Bellès: Empremtes d’autor (2011). Ed. Museu Arxiu Tomàs Balvey – Ajuntament de Cardedeu.

Vists els preus de venda proposats per la Junta del Patronat Municipal del Museu, en l’acta de data 23 de novembre de 2011.

Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de 51l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Vist l’article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, així com el fet que per a determinats preus públics pot ser també susceptible d’aplicació el punt 2 d’aquest article, que permet a l’Entitat fixar preus públics per sota el preu de mercat i de cost, sempre que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès el que disposa l’article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per raons d’interès públic ho aconsellin.

Per tot l’exposat, el Ple adopta els següents acords:

PRIMER.- Aprovar els preus públics corresponents a les següents publicacions del museu:

  1. Establir com a preu públic l’import de 8,00€/unitat per la venda de El Follet Verdet i els Gegants de Cardedeu.
  2. Establir com a preu públic l’import de 18,00€/unitat per la venda del catàleg d’art Empremtes d’autor.

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!