2
3
Vota!

Imposició de la taxa del servei municipal de clavegueram i aprovació de la seva ordenança fiscal reguladora (aprovació provisional)..

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Vist l’informe tècnic-econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics de competència local, que  s’imposen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, al cost previsible del servei, conforme al previst a l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vist allò que disposa l’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i l’article 52.2.f) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, quant a la  competència del Ple Municipal per a la determinació dels recursos propis de caràcter tributari, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Imposar la taxa corresponent al servei municipal de clavegueram i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que s’annexa al present acord.

Segon.- Modificar l’ordenança fiscal no 8 relativa a la “taxa per a l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda a la via pública del paviment o de les voreres”, derogant l’últim apartat de l’article 6.1 relativa a la tarifa de connexió al clavegueram.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Publicar, així mateix, l’anunci d’exposició pública dels acords provisionals en un diari dels de major difusió de la província.

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Quart.- L’acord definitiu de la imposició de la taxa i de l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa, inclosa la provisional elevada automàticament a tal categoria, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!