2
3
Vota!

Aprovació de la delegació de la gestió del servei públic de clavegueram en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i aprovació del conveni regulador..

Atès que la protecció de la salubritat pública i el drenatge urbà són competències obligatòries dels Ajuntaments, de conformitat amb l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l l’article 66.3.l) i 67 a) del Text refós de la Llei municipal i de Regim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 5 b) del Text refós de la legislació d’aigües de Catalunya.

Atès que el Servei públic de Clavegueram i el tractament d’aigües residuals és de titularitat municipal, podent prestar-lo l’Ajuntament de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació i en especial al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. Igualment, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, la titularitat dels quals els hi correspon.

Atès que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs és l’ens local associat, competent segons la Llei d’Aigües de Catalunya, que presta els serveis vinculats amb les tasques de sanejament als municipis de la Conca del Besòs d’acord amb els seus estatuts de constitució, segons els quals, l’Ajuntament de Cardedeu en la seva condició de
membre, s’integra en un nivell bàsic que comporta la realització per part del Consorci de les funcions definides en els esmentats estatuts, així com que contemplen la possibilitat que el mateix Consorci assumeixi també l’establiment, ordenació i gestió del cobrament de taxes per la prestació del servei de clavegueram/ el cobrament de les quotes de les taxes que estableixi l’Ajuntament, d’acord amb la corresponen ordenança fiscal.

Atès l‘interès que representa per a aquesta corporació la gestió i la realització adequada de les funcions atribuïdes, i atès que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs compta amb la capacitat i els instruments suficients per assumir amb garanties i eficàcia plena la delegació o encàrrec dels municipis consorciats, essent el Consorci l’ens
local associat, Vist allò que disposen els articles 8 i 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, quant a la delegació de competències, i els articles 7.1 i
8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i l’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, relatius a la delegació de competències en matèria de gestió de tributs.

Vist allò que disposa l’article 150 del Tex Text refós de la Llei municipal i de Regim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, quant a la possibilitat d’establir convenis interadministratius i la seva tramitació.

 

El Ple adopta els següents acords:

Primer.- Delegar al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs la gestió del servei públic municipal de clavegueram, en l’abast previst per les condicions i funcions determinades en el Reglament regulador del servei i en el conveni regulador de la delegació, així com les facultats tècniques i recaptatòries inherents al mateix i necessàries per a portar a terme el servei, que amb caràcter enunciatiu són les següents:

A) Actuacions incloses en la delegació:-

  • Redacció de projectes i execució d‘obres de reforma, millora o ampliació de la xarxa municipal de clavegueram.
  • Conservació i Manteniment de la xarxa de clavegueram: inspecció i neteja d’embornals, inspecció i neteja de claveguerons, clavegueres i col·lectors municipals, operació d’estacions de bombament municipals, manteniment correctiu i preventiu de la xarxa i recollida, anàlisis i gestió de dades.
  • Execució d’obres de reposició de les xarxes existents.
  • Proposta/Aprovació del Pla econòmic-financer i de les Ordenances fiscals preceptives per a la imposició de drets i taxes per a la prestació dels serveis delegats.

B) Actuacions excloses de la delegació:
El servei objecte de delegació al Consorci no inclou el servei de sanejament en alta (:control d’abocaments industrials, operació i manteniment de col·lectors, d’estacions de bombament en alta i d’estacions depuradores d’aigües residuals incloses al Pla de Sanejament de Catalunya).

C) Prestacions i actuacions complementàries:

  • Atenció a l’usuari.
  • Gestió, facturació i comunicació dels rebuts dels serveis prestats als subjectes passius.
  • Gestió i recaptació dels serveis prestats als subjectes passius. La definició i l’abast de cadascú d’aquests serveis, i les prestacions i actuacions que se’n derivin, venen recollides en el punt 3 Pla de Gestió del servei

El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de la seva prestació, quedarà sotmès permanentment al control de l’Ajuntament, el qual podrà revisar en tot moment les tasques i treballs que es duguin a terme. Tanmateix, en el seu cas, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, Prestador del Servei representarà l’Ajuntament, davant dels organismes de l’Administració Pública en totes les activitats relacionades amb el sanejament, i durà a terme en  aquest sentit els acords municipals que s’adoptin al respecte.

Segon.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats que han estat motiu de delegació, quan concorrin causes d’interès municipal que ho facin convenient, comunicant-ho a l’esmentat Consorci.

Tercer.- Autoritzar al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs per tal que pugui prestar l’esmentat servei mitjançant els seus mitjans propis o a través de qualsevol de les formes d’encàrrec o contractació admeses en dret.

Quart.- Determinar que el règim de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis que es puguin causar a tercers en la gestió del servei de clavegueram es regeix per l’article 214 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Als efectes d’allò que preveu l’article 214.2 de la mateixa Llei
caldrà estar a si els danys i perjudicis són conseqüència d’una ordre del Consorci o de l’Ajuntament, o si el projecte d’obra o de subministrament l’ha aprovat una o altre Administració.

No seran imputables al Consorci responsabilitats derivades de deficiències o vicis ocults a la xarxa de clavegueram  existents amb anterioritat a la data efectiva de la delegació.

Cinquè.- Aprovar la minuta del conveni regulador de la Cooperació interadministrativa, entre L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU I EL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS SOBRE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM, de conformitat amb el text que es transcriu a continuació:

Veure acta per a més informació

Sisè.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, als efectes que els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que considerin convenients.

Setè.- Disposar que l’esmentat acord, s’entendrà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment.

Vuitè.- Delegar en el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besos, per a que en nom de l’Ajuntament trameti un exemplar del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, als efectes de donar compliment al requeriment normatiu de tramesa dels acords de col·laboració.

Novè.- Autoritzar a la Sra. Alcaldessa o regidor de la Corporació en qui delegui per a la formalització del conveni regulador, així com per a portar a terme les actuacions necessàries per al compliment del present acord.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!