2
4
Vota!

Modificació dels plecs de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques per a la licitació i contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu..

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la licitació i contractació del servei de neteja del edificis municipals de Cardedeu.

Atès que en data 26 de gener de 2012 es van aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

Atès que en data 31 de gener de 2012 es va enviar al Diari Oficial de la Unió Europea, l’anunci de publicació de la licitació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu, i en data 10 de febrer de 2012 es va publicar l’esmentat anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Atès que el termini de presentació d’ofertes per participar en la licitació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu acaba el 23 de març de 2012.

Atès que en data 14 de març de 2012 es detecten una sèrie d’errors en els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la licitació i contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

Atès que en data 19 de març de 2012 s’ha publicat en el BOP la suspensió del termini de presentació de pliques de la licitació del SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICS MUNICIPALS DE CARDEDEU, havent-se enviat igualment l’anunci de suspensió al Diari Oficial de la Unió Europea, comprovant-se a més, que fins al moment no s’ha rebut cap plica ni oferta per part de cap empresa.

Atès que en data 15 de març de 2012, la tècnica de medi ambient ha emès un informe quant a la necessitat d’esmenar els errors detectats i modificar els plecs de prescripcions tècniques, en tant que no comporten cap alteració substancial.

Atès que en data 15 de març de 2012, la Tècnica d’Administració general d’aquesta Corporació ha emès informe quant a la necessitat d’esmenar els errors detectats i modificar els plecs de condicions administratives.

Vist allò que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, quant a la rectificació d’errors materials, i l’article 74 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, quant a la competència de
l’òrgan que ha de rectificar els errors materials, corresponent al Ple de la Corporació, en aplicació de la Disposició addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 

El Ple d’aquesta Corporació, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Modificar els plecs de condicions administratives i de prescripcions tècniques de la licitació per a la contractació del servei de neteja d’edificis municipals de Cardedeu, en els termes previstos en els informes dels tècnics municipals i que consten en la part expositiva.

Segon.- Ampliar el termini de presentació d’ofertes en 15 dies naturals, a comptar des del dia en que es publiqui la modificació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Tercer.- Que es publiqui l’acord al Diari Oficial de la Unió Europea, al Bolletí Oficial de la Província de Barcelona i es pengi en el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!