4
2
Vota!

Aprovació del preu públic del programa escolar "Cinema Verdi"..

Vist l’informe de la tècnica de Serveis Personals de 22 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics del programa escolar Cinema Verdi.

Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Vist l’article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, així com el fet que per a determinats preus públics pot ser també susceptible d’aplicació el punt 2 d’aquest article, que permet a l’Entitat fixar preus públics per sota el preu de mercat i de cost, sempre que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès el que disposa l’article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per raons d’interès públic ho aconsellin.

Vist l’informe favorable del Cap de serveis econòmics, de data 24 de gener de 2013.

Vista l’acta de fiscalització prèvia, de la Interventora municipal, de data 24 de gener de 2013, informant favorablement la tramitació de l’expedient.

Vist el dictamen de la Comissió informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar el preu públic d’entrada dels alumnes de primària dels centres públics de Cardedeu a les sessions del programa escolar Cinema Verdi en un import de 1,30€ per alumne i sessió.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!