3
3
Vota!

Nomenament regidors del Grup municipal de CiU, com a portaveu, i nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes, a les assemblees de Patronats i en diferents òrgans col·legiats..

Atès que en sessió plenària de data 23 de febrer es va posar en coneixement l’escrit de renúncia al càrrec de regidor per part del Sr. Jaume Fort Mauri, cessant per tant dels seus càrrecs de membre de la Junta de Govern Local, primer Tinent d’Alcalde a més d’ostentar diferents càrrecs de les àrees municipals.

Atès que en conseqüència en data 24 de febrer de 2012, s’ha dictat Decret d’Alcaldia, modificant les resolucions d’alcaldia d’11 de juny i 22 de novembre de 2011, quant al cartipàs municipal.

Atès que la Sra. Maria Magdalena de la Maza Peiró, ha pres possessió del càrrec de regidora.

Atès que de conformitat amb allò que disposen els estatuts dels corresponents òrgans col·legiats i de conformitat amb el que disposa el Reglament orgànic municipal, el Ple municipal adopta els següents ACORDS:

Primer.- Nomenar com a Portaveu del grup Polític municipal de la CONVERGÈNCIA I UNIÓ al regidor Sr. PERE FREIXAS PUIGDOMENECH i com a Portaveu (primer suplent) a la Sra. Ma CARME MALLORQUES PONT.

Segon.- Nomenar com a membres de la Comissió Informativa de Treball de l’Àrea de Serveis personals:

  • Presidenta: Sra. MARIA CARME MALLORQUES PONT.
  • Pel grup municipal de CiU, regidora suplent: Ma MAGDALENA DE LA MAZA PEIRÓ.

Tercer.- Nomenar a la regidora Sra. MARIA CARME MALLORQUES PONT com a vocal suplent de la Comissió Especial de Comptes.

Quart.- Nomenar a la Sra. MARIA CARME MALLORQUES PONT com a membre de l’Assemblea del Patronat Municipal d’Esports.

Cinquè.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament, pel Grup municipal de CiU, als regidors següents, en òrgans col.legiats que es detallen:

  • Consell Escolar Municipal: Sra. Ma MAGDALENA DE LA MAZA PEIRÓ
  • Consell de Participació Escola Bressol Can Serra: Sra. Ma MAGDALENA DE LA MAZA PEIRÓ.
  • Consell de Participació Escola Bressol Els Daus: Sra. Ma MAGDALENA DE LA MAZA PEIRÓ.
  • Comissió de Seguiment de la gestió de la piscina municipal coberta: Sra. Ma CARME MALLORQUES PONT.
  • Consell Municipal de la Gent Gran de Cardedeu: Sra. Ma CARME MALLORQUES PONT.

Sisè.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona a la Sra. Ma CARME MALLORQUES PONT.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!