2
4
Vota!

Modificació de l'acord plenari del dia 07/07/2011 quant a la periodicitat de les sessions de les comissions informatives de les diferents àrees..

Atès que en sessió plenària de data 7 de juliol de 2011, es van constituir les Comissions Informatives de treball de l’Àrea de Serveis Interns i Desenvolupament, de l’Àrea de Serveis Territorials i l’Àrea de Serveis Personals.

Atès que en dita sessió plenària es va fixar com a periodicitat de les sessions de cadascuna d’aquestes comissions  informatives d’àrea un mínim de 4 vegades a l’any.

Vist allò que disposa l’article 2 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, quant a la finalitat d’aclarir i simplificar les estructures administratives i facilitar-ne l'adaptació a  l'evolució de l'organització administrativa, així com promoure una Administració que respongui amb més eficàcia, eficiència i agilitat a les necessitats i els requeriments dels ciutadans i les empreses i que no els generi costos innecessaris o desproporcionats, i en conseqüència la reducció de la freqüència de la periodicitat de les sessions de les comissions informatives consultives o de treball, és inherent a aquesta simplificació exigida legalment i a la reducció de costos del propi funcionament de l’administració i de l’Ajuntament de Cardedeu.

 

El Ple, adopta els següents ACORDS:

Modificar la periodicitat de les sessions de les Comissions informatives de Treball de l’Àrea de Serveis Interns i  Desenvolupament, de l’Àrea de Serveis Territorials i l’Àrea de Serveis Personals, fixant-la a un mínim de 2 vegades a l’any per cadascuna de les mateixes.

Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!