4
3
Vota!

Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la imposició i ordenació de la taxa de clavegueram i de l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora.

Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 23 de febrer de 2012, va aprovar inicialment la imposició i ordenació de la taxa de clavegueram i de l’ordenança fiscal de clavegueram de Cardedeu.

Atès que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública, amb la corresponent exposició en el BOP del dia 12 de març de 2012 i en el diari La Vanguardia del dia 10 de març de 2012.

Atès que durant el termini legal, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds ha presentat en data 3 d’abril de 2012 (RE 3274) una al·legació en la qual formula un nou repartiment de la quota.

Atès que en data 11 d’abril de 2012, (RE 3388), el grup municipal socialista ha presentat un escrit d’al·legacions, que en resum es basen en l’afectació al principi d’equivalència de costos, en la inclusió d’obres les quals han de ser suportades pel PMU-19 i la manca de justificació de la construcció d’aquests nous trams per l’Ajuntament.

Atès que en data 25 d’abril de 2012, el cap de serveis econòmics ha emès un informe justificatiu de la proposta presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds, en el qual indica:

L’estructura econòmica de l’estudi de costos associat a l’esmentada taxa s’organitza al voltant d’una primera classificació, que sobre un cost total estimat de 393.527,96 € determina que hi ha una part fixa i una altra de variable (en funció del consum de m3):

Veure acta per a més informació

Aquesta estructura presenta la clara incoherència que, tot i proporcionar ingressos similars als inicials, els nous imports variables del consum proposats per als usuaris domèstics són molts superiors als dels usuaris industrials, quan la filosofia inicial de la taxa cercava l’efecte totalment contrari (concretament un 38% superior en el primer bloc i un 63% en el segon).

D’igual manera s’ha de tenir en compte que aquests resultats, tot i donar un resultat final similar als ingressos, no permeten obtenir la cobertura de la part fixa dels costos que és, tal i com apareix a la primera taula d’aquest informe de 275.158,28 €. L’import obtingut seria de 134.129,72 € la qual cosa representa cobrir només un 48,75% del total fix. En l’estructura original es cobreixen els costos fixes al 100% la qual cosa assegura que si hi ha un diferencial important en la part variable associada a consums (que és la que es fa en base a estimació històrica) com a mínim es recuperent  totalment els costos fixes del servei.

Una altra consideració de la proposta de modificiació és el fet que es considera necessari afavorir una major progressitivat en la recaptació de la taxa, establint una relació directa entre aquells usuaris que més aigua consumeixen i el major us de la xarxa de clavegueram.

Aquesta relació no és correcta ja que una bona part dels consums alts corresponents a usuaris domèstics no tenen perquè repercutir directament en l’ús de la xarxa de clavegueram, podem posar per exemple els casos de regs de jardins o de l’aigua reutilitzada en piscines privades.

Per tant, en base als arguments exposats sobre el desvirtuament de la lògica inicial de la taxa en la qual els usuaris industrials tenen unes quotes superiors als domèstics, sobre la no cobertura dels costos fixes del servei i sobre la incorrecta relació entre el més alt consum d’aigua i l’ús de la xarxa de clavegueram, es proposa no acceptar la  modificació de l’estructura econòmica de la taxa del servei municipal de clavegueram proposada a l’escrit citat.


En data 26 d’abril de 2012, l’enginyera tècnica d’obres públiques ha emès un informe que justifica la necessitat de portar a terme les obres del carrer Llinars, per evitar inundacions, i en el qual indica:

 1. El programa d’Inversions inclou “obres que cal realitzar amb relativa urgència ja que provoquen  afectacions a persones i béns. Aquestes obres estan valorades per aproximació i sense haver redactat un projecte que plantegi la solució i el seu cost de manera més concreta.”
 2. En episodis de pluges intenses la canonada existent al carrer Llinars no pot engolir l’aigua pluvial, que discorre per superfície i provoca inundacions, amb els conseqüents perjudicis pels veïns. El Pla Director de la xarxa de clavegueram de Cardedeu recull aquesta problemàtica, i planteja substituir el col·lector actual de 400 mm de diàmetre per un col·lector de 1200, 1000 i 800 mm de diàmetre segons el tram (actuació 01.08.01.01).
 3. L’any 2007 l’Ajuntament de Cardedeu aprova el nou POUM, que estableix com a càrrega pel sector PMU-19 l’ampliació del clavegueram del carrer Llinars entre l’avinguda Jaume Campmajor i el carrer Doctor Barraquer. El Pla de Millora Urbana del Sector 19 es va aprovar definitivament el 29-01-2009, però no s’ha desenvolupat a causa del context econòmic actual.
 4. L’any 2011 la Generalitat de Catalunya construeix l’Escola Can Manent al carrer Llinars. L’augment de superfície urbanitzada augmenta el coeficient d’impermeabilització del sòl de la conca d’aportació i per tant el cabal d’aigua pluvial que ha de recollir la xarxa de clavegueram del carrer.
 5. Així doncs, per un cantó la construcció de l’Escola i per una altra del retràs en el desenvolupament del sector PMU-19, han fet necessari que l’Ajuntament de Cardedeu com a responsable del servei de clavegueram i del benestar dels vilatans busqui fórmules per solucionar urgentment les inundacions del carrer Llinars.
 6. La ordenança fiscal reguladora del servei municipal de clavegueram inclou el programa d’inversions, que preveu com a necessari i urgent:
 • a. la redacció dels projectes del carrer Llinars entre l’avinguda Jaume Campmajor i el reg de Can Manent i del carrer Arquitecte Gaudí entre l’avinguda Rei en Jaume i el carrer Llinars (20.453,92 € iva inclòs), així com l’execució de les obres corresponents (imports estimats de 461.297,64 € i 50.050,41 € iva inclòs respectivament).
 • b. la redacció del projecte del carrer Llinars entre el reg de Can Manent i el carrer Bellavista (8.531,91 € iva inclòs).
 1. Incloure la obra urgent del carrer Llinars dins el programa d’inversions del servei de clavegueram no anul·la la obligació establerta al POUM pel sector PMU-19 de suportar la càrrega d’executar el clavegueram del carrer Llinars entre l’avinguda Jaume Campmajor i el carrer doctor Barraquer. La Junta de Compensació haurà de satisfer a l’Ajuntament de Cardedeu la quantitat econòmica corresponent per tal de destinar-la a altres inversions necessàries a la xarxa de sanejament.

En data 26 d’abril de 2012, el Secretari i la Interventora de la Corporació han emès un informe, en el qual indiquen:

 • En relació a l’al.legació del grup municipal d’IC-V, els qui subscriuen consideren que el contingut de l’informe del cap de serveis econòmics dóna resposta a la mateixa.
 • En relació a l’al.legació del grup municipal Socialista, els qui subscriuen consideren que:
 1. En relació a la primera al.legació, únicament es limita a reproduir l’article 1.2 del decret legislatiu 3/2008 pel qual s’aprova el text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual, els qui informen no tenen cap objecció a fer.
 2. En relació a la segona al.legació, l’al.legant afirma que l’estudi econòmic que especifica el cost del servei i que justifica la quota tributària a ingressar, inclou conceptes que desvirtuen el principi d’equivalència de costos. En aquest sentit, els qui informen consideren que aquesta afirmació no queda acreditada per l’al.legant, en tant que no detalla quins són els conceptes que afecten a l’esmentat principi, per la qual cosa, no és possible acceptar tal argument genèric com a suficient per haver de modificar la proposta inicialment aprovada, motiu pel qual consideren que ha de ser desestimada aquesta al.legació.
 3. Quant a les al.legacions tercera, quarta, cinquena i sisena, que tot i formular-se en apartats diferenciats, totes obeeixen al mateix argument, concretat en la inclusió en l’estudi econòmic i financer, a través del pla d’inversions d’unes obres de construcció de nous trams de clavegueres que corresponent a l’àrea de can Manent, i que a més, consideren que “en cap cas queda justificat que la construcció d’aquests nous trams de clavegueram resultin necessaris per al servei que l’Ajuntament presta als ciutadans de Cardedeu”, els qui informen consideren que:
  1. Si bé és cert que el POUM contempla el que afirmen els al.legants, quant a tal execució correspon a la Junta de Compensació del sector PMU-19, també  és cert que l’execució de les esmentades obres, també donaran servei a la col.lectivitat en general, i que les mateixes, donada la necessitat de disposar de les mateixes, per a la millora del servei de clavegueram en general, aquestes no poden esperar o no poden estar condicionades a la temporalitat del desenvolupament del PMU-19. Cal tenir present que el traçat de l’esmentada actuació és exterior a l’àmbit del sector i la seva imputació de cost al mateix, servirà, a més del benefici general, per a connectar el servei de clavegueram del sector al sistema general de clavegueram.
  2. En aquest sentit cal tenir en compte la justificació indicada per l’enginyera tècnica d’obres públiques en el seu informe de 26 d’abril de 2012.
  3. Per altra part, l’article 44.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, preveu, quant als deures dels propietaris del sòl urbà no consolidat, com és el cas del PMU-19, que aquests han de Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques.

Per tant, els qui subscriuen consideren que, el fet que l’Ajuntament inclogui aquestes obres i el seu finançament, en l’estudi, motivat per la necessitat d’avançar l’execució de les mateixes per les necessitats del propi servei, aquest fet no elimina l’obligació dels propietaris del sector d’haver de costejar el cost final de les mateixes, motiu pel qual l’Ajuntament podrà, i haurà d’imputar en compliment del mandat del POUM, aquestes despeses al sector quan es desenvolupi, i serà a partir d’aquell moment, i fet el rescabalament, en que l’Ajuntament podrà repercutir la recuperació del cost de les mateixes, a les quotes de la taxa de clavegueram.

 • L' article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d' abril, Reguladora de Bases de Règim Local i l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, quant a la competència del Ple de l’Ajuntament quant a l’establiment dels recursos de naturalesa tributària.

Conclusió
Per tot això, els qui subscriuen consideren que s’ha de desestimar l’al.legació presentada per la Sra. Montserrat Cots Alvarez, en nom del grup municipal socialista de Cardedeu, en tant que no es desvirtua l’obligació dels propietaris del sector d’assumir el cost de les esmentades obres imputables als mateixos, si bé amb el ben entès que l’Ajuntament haurà
de prendre les mesures necessàries per tal que es porti a terme tal rescabalament del cost de les obres avançades al desenvolupament del sector, així com s’ha de desestimar l’al.legació del grup municipal d’IC-V, d’acord amb l’informe del cap de serveis econòmics. Tanmateix consideren que s’ha de procedir a la resolució d’aquestes al.legacions i a l’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal del servei públic de 79clavegueram de Cardedeu, i demés tràmits corresponents, relatius a la publicació de l’acord i del contingut de l’ordenança fiscal.

 

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer.- Desestimar les al.legacions formulades pel grup municipal d’IC-V i les formulades pel grup municipal Socialista, de conformitat amb les argumentacions que consten en els informes dels tècnics municipals transcrits a la part expositiva.

Segon.- Aprovar definitivament la imposició de la taxa corresponent al servei municipal de clavegueram i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que s’annexa al present acord.

Tercer.- Publicar el present acord i el contingut de l’ordenança fiscal

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!