3
2
Vota!

Aprovació dels preus públics de les activitats de teatre, música i dansa del primer semestre de 2013 del Centre Cultural de Cardedeu.

Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats del programa del primer semestre del Centre Cultural Cardedeu.

Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Vist l’article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada, així com el fet que per a determinats preus públics pot ser també susceptible d’aplicació el punt 2 d’aquest article, que permet a l’Entitat fixar preus públics per sota el preu de mercat i de cost, sempre que existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Atès el que disposa l’article 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú respecte a la necessitat de publicar aquells actes administratius que per raons d’interès públic ho aconsellin.

Per tot l’exposat, el Ple adopta els següents acords:

PRIMER.- Aprovar els següents preus públics d’entrada als espectacles del primer semestre 2013 del Centre Cultural Cardedeu amb vigor amb efectes retroactius a 23 de gener de 2013.

(...) [Veure acta a la web de l'ajuntament per més informació]


SEGON.- Aprovar l’establiment dels següents descomptes sobre aquests preus:

(...) [Veure acta a la web de l'ajuntament per més informació]

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!