3
2
Vota!

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (aprovació provisional)..

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Concretament es proposa introduir modificacions en el redactat de l’article 6 de l’ordenança núm. 18 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme segons informe del Cap de Serveis de Territori de 22 de març de 2012 segons el qual d’una banda, en la redacció de l’apartat a) del punt 1 de l’article 6 que diu:

a) El 0,6 per cent, en el supòsit a) i b) de l’article anterior, amb una quota mínima de 1.400 € en el cas d’habitatges unifamiliars i de 2.800 € en els habitatges plurifamiliar. hauria d’indicar:

a) El 0,6 per cent, en el supòsit a) i b) de l’article anterior.

Per altra banda, al final del punt 1 de l’article 6 on s’indica:

S’estableix una quota mínima de 30 euros per a qualsevol dels conceptes esmentats en els apartats c), d) e) i f).

Hauria d’indicar:

S’estableix una quota mínima de 1.400 € en el cas de construcció o rehabilitació integral d’habitatges unifamiliars i de 2.800 € per a la construcció o rehabilitació integral d’habitatges plurifamiliars, i una quota mínima de 188,20 € per a la resta de supòsits.

Així mateix, al punt 3 de l’article 6 on s’indica:

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 80 per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.

Hauria d’indicar:

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, es denegui la llicència o bé quedi caducada, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 80 per cent de les que s'assenyalen en el número 1 d’aquest article, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.

 

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció , el Ple municipal adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria amb efectes retroactius a 1 de gener de 2012, en els termes següents:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18

REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS

Article 6. Quota tributària

1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:

a) El 0,6 per cent, en el supòsit a) i b) de l’article anterior.

b) El 0,6 per cent, en les demolicions de construccions o edificacions.

c) 10,42 euros per m2. de cartell de propaganda.

d) 650,05 euros per m2. de superfície afectada per extracció d’àrids i explotació de pedreres.

e) 13,00 euros per m2. de superfície afectada per la tala de arbres, masses arbòries i vegetació arbustiva.

S’estableix una quota mínima de 1.400 € en el cas de construcció o rehabilitació integral d’habitatges unifamiliars i de 2.800 € per a la construcció o rehabilitació integral d’habitatges plurifamiliars, i una quota mínima de 188,20 € per a la resta de supòsits.

2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 20 per cent.

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, es denegui la llicència o bé quedi caducada, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 80 per cent de les que s'assenyalen en el número 1  d’aquest article, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.

Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text modificat de l’Ordenança fiscal, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicar, així mateix, l’anunci d’exposició pública de l’acord provisional en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer.- L’acord definitiu de modificació de l’Ordenança, inclòs el provisional elevat automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a l’Ordenança fiscal vigent, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que l’ordenança vigent.

Quart.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!