2
3
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança sobre la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció..

Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació de l’Ordenança municipal sobre la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció al terme municipal de Cardedeu, elaborada per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 9 de maig de 2012, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en la qual es proposa la modificació de l’ordenança referida en els termes proposats en l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de maig de 2012, els quals són, transcrits literalment, els següents:

“Qui signa entén que es fa necessària la modificació de la present ordenança respecte dels següents articles:

 1. A l’article 3, es defineix les obres majors i menors d’acord amb la normativa actual i es defineix millor la persona productora de residus.
 2. S’ha eliminat l’exempció de les empreses que eren membres d’organitzacions empresarials. Aquestes no havien de pagar la fiança. D’acord amb el PROGROC ja no es pot realitzar aquesta exempció.
 3. S’ha eliminat tota referència a l’antiga la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, al DL 1/2009 Text Refós de la Llei reguladora dels residus.
 4. A l’article 6 es recorda que en cas que els treballs a efectuar hi hagi risc d’exposició a l’amiant s’haurà de complir amb el reial decret 396/2006 i aportar contracte amb una empresa inscrita en el RERA pel tractament de residus perillosos i contracte d’acceptació de residus amb una empresa gestora o abocador acreditats per rebre residus perillosos.
 5. A l’article 8 s’ha incorporat l’obligació d’identificar els contenidors i sacs instal·lats a la via pública.
 6. A l’article 9 s’ha incorporat el règim general de col·locació dels contenidors i sacs. Es recorda que quan els sacs ocupin la via pública per a la col·locació de contenidors o sacs de recollida de runes, caldrà sol·licitar la corresponent ocupació de la via pública. I que aquests s'han de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles de produir pols, bafs etc. S’ha de tenir en compte que les  característiques de vorera per a admetre la col·locació de contenidors o sacs, estan descrites a l'article 43 de l'ordenança de la Via pública.
 7. A l’article 10 s’ha incorporat l’obligació de retirar els contenidors i sacs quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres o la comunicació prèvia.
 8. A l’article 13 s’ha incorporat el contracte d’assegurança i caució, per a constituir la fiança.
 9. S’ha eliminat els articles 12 a 17 de l’antiga ordenança que regulaven el règim sancionador i disciplinari. S’han substituït per l’article 16 de la present modificació que regula les sancions d’acord amb el què disposa el Decret Legislatiu 1/2009.

VALORACIÓ
D’acord amb els canvis exposats, es considera convenient el següent redactat de l’Ordenança de la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció de Cardedeu:

ORDENANÇA DE LA GESTIÓ CONTROLADA DE TERRES, ENDERROCS, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació.

Article 2n. Àmbit d’aplicació

2.1. La present Ordenança és d’aplicació al terme municipal de CARDEDEU.

2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència l’article 3r.

2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i demolició.

Article 3r. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per:

3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n i es genera en una obra de construcció o demolició.

3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteix en:

a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com ara un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil.

b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsòl, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb l’exclusió d’activitats a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus d’indústries extractives.

Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o sòl-ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra.

3.3. Es consideren obres menors les obres de modificació, reforma o rehabilitació d’un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d’intervenció total. És a dir, obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per
objecte canviar els usos característics de l’edifici.

3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició:

a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.

b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició.

c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d’altri.

CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i demolició

4.1. Quan la persona productora de residus de construcció i demolició presenta la sol·licitud de llicència d’obres ha de complir amb les següents obligacions:

a) Incorporar al projecte bàsic de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions establertes al capítol IV de la present Ordenança.

Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció o demolició o per un gestor o gestora autoritzada que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de la qual la persona productora dels residus en sigui membre.

4.2. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de gestió que fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

4.3. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d’obres es determini com s’ha d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes i el cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i demolició
5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a la propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò establert a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

5.2. Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen per la persona posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats i l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb allò disposat a l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA.

Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició
El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la preceptiva autorització municipal.

En cas que els treballs a efectuar hi hagi risc d’exposició a l’amiant s’haurà de complir amb el reial decret 396/2006 i aportar contracte amb una empresa inscrita en el RERA pel tractament de residus perillosos i contracte d’acceptació de residus amb una empresa gestora o abocador acreditats per rebre residus perillosos.

Article 7è. Prohibicions
Es prohibeix expressament:

a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la present Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests residus de las construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs.

b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.

c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants.

d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o demolició.

Article 8è. Identificació dels contenidors i sacs
Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar al seu exterior de manera perfectament visible:

a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor.

b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, sinó es tracta de la mateixa empresa responsable.

c) Número d’identificació del contenidor o sac.

d) Placa o indicatiu de la llicència municipal.

L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la consideració del sac o contenidor com a residu abandonat a la via pública i justificarà per sí mateixa la seva retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició del contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del transportista i de l’usuari, amb independència de la sanció que pugui correspondre.

Article 9è. Règim general de col·locació
Quan els sacs ocupin la via pública per a la col·locació de contenidors o sacs de recollida de runes, caldrà sol·licitar la corresponent ocupació de la via pública.

S'han de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles de produir pols, bafs etc..

Article 10è. Retirada dels contenidors i sacs
S’ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres o la comunicació prèvia.

CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA FIANÇA

Article 11è. Objecte de fiança
L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.

Article 12è. Determinació de l’import de la fiança
L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l’obra:

 • Obres d’enderrocament: 0,15%
 • Obres de nova construcció, reforma o rehabilitació: 0,15%
 • Obres d’excavació: 0,07%

En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquests percentatges no podrà ser inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 89/2010.

Article 13è . Formes de constitució de la fiança
La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, pels mitjans següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic

b) Aval

c) Contracte d’assegurança de caució

Article 14è. Retorn de la fiança
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 4 de la present Ordenança.

Article 15è. Execució de la fiança
L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable.

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 16è. Infraccions i sancions
Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran ser requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la Província”.

Atès que la modificació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Atès que el procediment de modificació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior.

Atès que la modificació d’aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Atès que l’article 65 .1 ROAS disposa que les ordenances s’entendran aprovades (o, per analogia, derogades) definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.

Vist l’informe de l’Arquitecte municipal de data 7 de maig de 2012.

Vist l’informe favorable de la Secretaria de data 11 de maig de 2012.

 

El Ple adopta els següents ACORDS:

Primer.- Modificar inicialment l’Ordenança municipal sobre la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció al terme municipal de Cardedeu en els termes proposats en l’informe de l’arquitecte municipal de data 9 de maig de 2012 referit en l’apartat d’antecedents del present acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal.

Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació d’aquesta Ordenança si durant el termini d'exposició pública no es presenta cap tipus de reclamació contra la mateixa.

Quart.- Publicar, una vegada aprovat definitivament, l’acord de modificació de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la província, i una referència al mateix en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Trametre a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat l'acord d'aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!