3
4
Vota!

Adjudicació del Servei de neteja dels edificis municipals. .

Atès que el Ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 28 de març de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir l’adjudicació de la contractació mitjançant procediment obert del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

Atès que l’empresa presentada dins el termini i de forma establerta ha estat l’ empresa CLECE, S.A.

Atès que l’empresa CLECE, S.A. va ésser admesa i que en data 14 de maig de 2012 es va celebrar la mesa número 2 (documentació relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor), l’informe de valoració dels quals es transcriu a continuació:

Es dóna compte de l’informe emès en data 16 de maig de 2012 per la tècnica de medi ambient d’aquesta Corporació de la valoració de l’empresa admesa al procediment, i que es transcriu a continuació:

“ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament de Cardedeu té la necessitat de realitzar el manteniment de la neteja dels serveis municipals de Cardedeu.

2. L’Ajuntament no disposa de mitjans personals ni materials per a poder realitzar aquests treballs de manteniment.

3. L’empresa que ha presentat la seva oferta és CLECE, S.A.

4. En data 14 de maig es va procedir a obrir el sobre no 2 on hi constava la Documentació tècnica per a la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

5. S’ha procedit a la valoració d’aquesta en funció dels criteris que depenen d’un judici de valor que figuren al plec de clàusules del concurs.

PER TOT AIXÒ INFORMO,
6. En la valoració feta segons els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor de puntuació màxima de 30 punts, s’han obtingut les següents valoracions:

 1. Programa de treball, aspectes tècnics i personal.
  • Projecte i especificacions del servei. Puntuació: 3 punts. Tal i com s’indicava en el punt 3 del plec de clàusules, l’oferta presenta la informació sol·licitada al plec de clàusules pel què fa a:
   • Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l’organigrama funcional i les categories de cadascun d’ells.
   • Temporització prevista dels treballs, on quedi reflectit per a cada equipament, el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte, els rendiments esperats i la freqüència de tasques prevista (veure Annex. 2 on consta la relació de superfícies). En aquest cas, el pla per tipologia de neteja de cada equipament no ha estat presentat en la seva totalitat, sinó d’alguns equipaments a mode d’exemple a l’espera, en cas de concessió, de  presentar-los tots.
   • Horaris i dies de prestació de cadascuna de les dependències així com els calendaris anuals de personal, en el qual quedin reflectits els torns,  vacances, tipus de jornada i horaris, així com tots aquells elements que permetin valorar l’estudi del pla de funcionament. Els horaris. Es presenta una reducció generalitzada de les hores de realització del servei coincidint en el mes d’agost.
   • Relació de vehicles i maquinària no adscrits al servei, però de què pot disposar-se en cassos especials i/o de necessitat.
   • Disponibilitat d’acudir urgentment en cas que fos necessari (només en casos de força major i/o catàstrofes naturals).
  • Proposta d’horaris dels serveis fora d’hores de treball habitual dels equipaments. Puntuació: 4,5. En la majoria d’edificis es realitzarà el servei fora d’hora d’ús, però no en la seva totalitat.
  • Augment de freqüències. Puntuació: 3,5. Aquesta puntuació s’obté de la valoració de l’oferta en l’augment de les freqüències les quals han estat centrades en un àmbit concret, el de la neteja de vidres.
  • Proposta de cobertura de baixes. Puntuació: 3 punts L’oferta de cobertura de baixes està ben detallada en funció de la tipologia de baixa i amb la previsibilitat d’aquesta. A més, el temps de resposta de les baixes imprevistes és molt curt cosa que afavoreix a un bon servei i ràpida resolució del conflicte.
  • Proposta de càrrega de treball. Puntuació: 2 punts La proposta de càrrega de treball es considera la correcta.
 2. Control, seguiment i valoració.
  • Control de la qualitat del servei (indicadors i periodicitat dels informes). Puntuació: 5 punts S’ha presentat una bona proposta de la qualitat del servei, tant pel què fa als indicadors de la neteja per espais com en la periodicitat mensual d’informes.
  • Proposta de control de presència, així com de les tasques del recursos humans destinats a la prestació del servei. Puntuació: 3 punts Es presenta un control de presència amb una tecnologia molt innovadora mitjançant l’ús dels telèfons mòbils els quals no implicaran cap despesa ni aportació de material extra ni a l’empresa ni a l’ajuntament però permetran tenir un control de presència i de l’absentisme laboral.
  • Proposta per mesurar la satisfacció de l’usuari final del servei. Puntuació: 1 punt La proposta per mesurar la satisfacció de l’usuari s’ha considerat molt correcte ja que es basa en una enquesta molt complerta per valorar diferents aspectes relacionats amb al neteja.

ES CONCLOU,
7. L’empresa que ha obtingut una puntuació total en la part de Criteris que depenen d’un judici de valor d’un total de 26 punts.”

Atès que en data 17 de maig de 2012, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del sobre número 3 corresponent a la “Proposició econòmica i criteris d’adjudicació objectius per a la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu” presentada per CLECE, S.A. i seguidament es presenta informe per la tècnica de medi ambient d’aquesta Corporació de la valoració de l’empresa admesa al procediment, i que es transcriu a continuació:

“ANTECEDENTS
1.L’Ajuntament de Cardedeu té la necessitat de realitzar el manteniment de la neteja dels serveis municipals de Cardedeu.

2.L’Ajuntament no disposa de mitjans personals ni materials per a poder realitzar aquests treballs de manteniment.

3.L’empresa que ha presentat la seva oferta és CLECE, S.A.

4.En data 17 de maig s’ha procedit a obrir el sobre no 3 on hi consta l’oferta econòmica i criteris d’adjudicació objectius per a la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

5.S’ha procedit a la valoració d’aquesta en funció dels criteris que depenen d’un judici de valor que figuren al plec de clàusules del concurs.

PER TOT AIXÒ INFORMO,
6.En la valoració feta segons els criteris d’adjudicació objectius de puntuació màxima de 125 punts, s’han obtingut les següents valoracions:

 1. Preu de licitació. Puntuació: 0 punts El preu presentat en l’oferta és de 346.985, 83 € anuals (IVA exclòs), 1.387.943,32 € (IVA exclòs) per la durada de 4 anys de contracte. El preu de licitació era de 354.067,17 € (IVA exclòs) anuals i de 2.124.403,02 € (IVA exclòs) per la durada de 4 anys de contracte més 2 de pròrroga, que, per 4 anys equivaldrien a 1.416.268,8 € (IVA exclòs). El percentatge de baixa presentat a l’oferta és d’un 0,98% respecte el preu de licitació. Atès que en els criteris de puntuació del plec el criteris és el d’atorgar 10 punts per cada 1% de baixa i no especifica que s’apliquin proporcionalitats, la puntuació atorgada en aquest punt és zero.
 2. Propostes de millores addicionals, valorables econòmicament
  • Bossa d’hores de netejadores:. Puntuació: 10 punts El criteri era el d’atorgar 1 punt per cada 20 hores anuals ofertes i se n’han ofert 200, per tant, la puntuació és la màxima de 10 punts.
  • Bossa d’hores d’especialista. Puntuació: 3 punts El criteri era el d’atorgar 1 punt per cada 20 hores anuals ofertes i se n’han ofert 60h, per tant, la puntuació és la màxima de 3 punts.
  • Maquinària. Puntuació: 2 punts El criteri era que, per cada 1000 euros de cost de màquina que beneficiés al servei s’atorgaria 1 punt. L’oferta sobrepassa els 2000 euros en maquinària, per tant, es concedeix la puntuació màxima de 2 punts.
 3. Responsabilitat civil. Puntuació: 10 punts El criteri és puntuar en funció del capital mínim assegurat dividit pel capital mínim assegurat més alt i multiplicat per 10. Al haver-hi només una oferta, el capital mínim assegurat ofert pel licitador i el capital mínim assegurat ofert més alt són el mateix. Per tant, s’assoleix la puntuació màxima de 10 punts.

ES CONCLOU,
7.L’empresa que ha obtingut una puntuació total en la part de Criteris objectius d’un total de 25 punts.”

Atès que no s’han presentat més ofertes que la de l’empresa CLECE, S.A., per import de 346.985,83 Euros anuals IVA exclòs i una duració de 4 anys prorrogables per 2 anys més.

Atès que en data 17 de maig de 2012 es va requerir documentació al licitador amb la proposició econòmicament més avantatjosa, CLECE, S.A.

Atès que en data 23 de maig de 2012 acaba el termini per lliurar a aquest Ajuntament la documentació requerida consistent en la constitució de la garantia definitiva per un import de 104.095,74 €.- euros, així com la justificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la seguretat social, l’agència tributària i l’ajuntament de Cardedeu.

De conformitat amb el què disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, procedirà adjudicar el contracte del servei de neteja d’edificis municipals de Cardedeu a l’ofertant amb la proposició econòmicament més avantatjosa a CLECE, S.A.

Vist l’informe favorable de la TAG de Serveis Generals, de data 21 de maig de 2012.

Vist l’informe favorable de la Interventora municipal, de data 21 de maig de 2012.

El Ple adopta els següents acords:

Primer.- Adjudicar a CLECE, S.A. la contractació del servei de neteja d’edificis municipals de Cardedeu per un import anual de 346.985,83.-€, (IVA exclòs) per un termini de quatre anys prorrogables per 2 anys més, condicionat a la presentació de la documentació requerida en data 17 de maig de 2012.

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la les partides 15101 22700 d’edificis, 32100 22700 d’educació, 43101 22700 de mercat, 43902 22700 de CSTEC, 33300 21200 de PMMUSEU i 34200 22700 PMESPORTS del pressupost de l’Ajuntament de Cardedeu.

Tercer.- Requerir a CLECE, S.A., per a que en el termini de 15 dies des de que se li notifiqui l’acord d’adjudicació comparegui davant la secretaria d’aquest Ajuntament, per tal de formalitzar el contracte en document administratiu, en els termes i conseqüències previstes a l’article 156 de la LCSP.

Quart.- Advertir a l’adjudicatari que en el moment de presentació d’alguna de les factures de la prestació del servei, se li descomptarà la quantitat equivalent a les despeses de publicitat de l’acord d’adjudicació, quan aquestes ens siguin notificades documentalment.

Cinquè.- Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada de la formalització del contracte acompanyat d’un extracte de l’expedient que se’n derivi en el termini de 3 mesos següents a la formalització del contracte.

Sisè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

Setè.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Cardedeu i en el Butlletí Oficial de la Província

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!